ListNewByCategory

Tập huấn xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2024

(28/05/2024)
Từ ngày 24 đến 28/05/2024, tại Ủy ban nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Sơn tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2024”. Tham gia lớp tập huấn có đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Cục Văn hóa cơ sở; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Sơn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã Nhân Nghĩa. Đại diện các thành viên Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Mường, xã Nhân Nghĩa.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

(21/05/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng văn hóa con người Hòa Bình. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự lĩnh vực văn hóa, du lịch

(13/05/2024)
Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước đối với 12 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm: Dịch vụ phát hành và phổ biến phim; dịch vụ giám định cổ vật; dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bản quản, tu bổ và phục hồi di tích; dịch vụ karaoke, vũ trường; dịch vụ lữ hành; Hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; dịch vụ lưu trú; Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị - xã hội, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Kết quả 15 năm thực hiện “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

(07/05/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIV đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 gồm 5 nội dung để tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện cụ thể, thiết thực, sát với thực tế của địa phương; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ và quần chúng Nhân dân.

Liên hoan tiếng hát Hội Cựu Chiến binh thành phố Hòa Bình năm 2024

(27/04/2024)
Tối ngày 26/4, tại sân Nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hòa Bình tổ chức Chương trình công diễn các tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát Hội Cựu Chiến binh thành phố Hòa Bình năm 2024. Tham dự liên hoan, có lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình; cùng đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024

(22/04/2024)
Ngày 22/4/2024, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh ban hành Công văn số 742/PXDNSVGD về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(09/04/2024)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể thuộc Khối về vai trò, vị trí của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được nâng lên. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá các nội dung thực hiện Nghị quyết được Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của ngành và phục vụ các nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng được triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.

Mai Châu - điểm đến "Hấp dẫn - thân thiện - an toàn"

(28/03/2024)
Những năm qua, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã chú trọng thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển du lịch, thương mại. Đến nay, huyện đã có nhiều dự án đầu tư về du lịch, thương mại được quyết định chủ trương đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024

(21/03/2024)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, ngày 19/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216-KH/DDUK tuyên truyền triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024. Chủ đề chung của công tác gia đình năm 2024 “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024

(15/03/2024)
Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực du lịch. Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có các xã vùng cao huyện Tân Lạc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên phát triển thành khu du lịch bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Ngày 14/3/2024, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024.

Tân Lạc : Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường

(11/03/2024)
Trên địa bàn huyện Tân Lạc, dân tộc Mượng là chủ yếu. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường được chú trọng, thực hiện tốt. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường đã được nêu cao; nhân dân đã nhận thức đúng vai trò của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển du lịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc

(06/03/2024)
Ngày 06/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc.

Tuyên truyền hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam

(06/03/2024)
Ngày 20/02/2024, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có Công văn số 18/CV-HNS về việc đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

(04/03/2024)
Ngày 04/3, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BTC về Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024.

Tuyên truyền, vận động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

(22/02/2024)
Ngày 16/02/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có Công văn số 1331/BTV-TGCSLP về việc phối hợp tổ chức tuyền truyền vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Keng Loóng và khai mạc Lễ hội Xên Mường dân tộc Thái huyện Mai Châu năm 2024

(19/02/2024)
Ngày 19/02, (tức mùng 10 tháng giêng), tại Sân vận động huyện Mai Châu, UBND huyện Mai Châu long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Keng Loóng và Khai mạc Lễ hội Xên Mường dân tộc Thái huyện Mai Châu năm 2024. Dự buổi lễ, có đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Hòa Bình, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Hội Báo xuân Giáp Thìn năm 2024 thành công tốt đẹp

(05/02/2024)
Chiều ngày 04/02, Hội Nhà báo tỉnh và UBND TP Hoà Bình đã tổ chức chương trình bế mạc Hội Báo xuân Giáp Thìn Hoà Bình năm 2024. Dự chương trình, có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và UBND TP Hòa Bình.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/02/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được các cấp, các ngành rất quan tâm, các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đúng quy định, góp phần phát huy giá trị, ý nghĩa của lễ hội, giáo dục truyền thống văn hóa; đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân; quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 73 lễ hội đăng ký tổ chức, trong đó có 02 lễ hội cấp tỉnh; 09 lễ hội cấp huyện, thành phố; 37 lễ hội cấp xã; 25 lễ hội cấp thôn, xóm.

Lễ hội Chùa Tiên Hoà Bình

(24/01/2024)
Quần thể di tích Chùa Tiên, Lạc Thuỷ, Hoà Bình bao gồm hơn 20 điểm di tích với nhiều loại hình di tích lịch sử văn hoá, di tích thắng cảnh, di tích khảo cổ. Mỗi loại hình lại mang những giá trị văn hoá, lịch sử riêng biệt. Trong quần thể có di tích khảo cổ học Động Tiên được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử - văn hoá ngày 30/9/1989; quần thể Hang động khu vực Chùa Tiên được xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia năm 2011. Đến nơi đây, du khách như được trở về với cội nguồn, được thả hồn với mây trời, sắc núi, được chiêm ngưỡng từng đàn cò trắng dập dờn trên cánh đồng bát ngát màu xanh; được du ngoạn nhiều điểm du lịch như: Đền Trình, Đền Mẫu, Động Thuỷ Long Cung, Thung lũng Tình yêu, Động Giải Oan, Suối Vàng, Suối Bạc, Động Cô Chín, Động Ông Hoàng Bảy, Chùa Châu Sơn, Động Tiên, Động Tam Toà, Đình Thượng, Đình Trung,…; thăm hệ sinh thái thực vật, được bơi thuyền trên hồ, đập Rập Bếch - Bai Côm,…. Quần thể di tích Chùa Tiên cũng là địa điểm gần với di tích lịch sử cách mạng Đồn điền Chi Nê và Nhà máy In tiền đầu tiên của chính quyền Cách mạng (chừng 5 km) - di tích được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 2007.

Tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên năm 2024

(24/01/2024)
Lễ hội Chùa Tiên là hoạt động văn hoá, tín ngưỡng dân gian của dân tộc được phục dựng, duy trì tổ chức hằng năm. Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá, tín ngưỡng của Nhân dân; góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, quảng bá, giới thiệu di sản văn hoá dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và tỉnh Hoà Bình; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024 tổ chức với quy mô cấp tỉnh trong 03 ngày (từ ngày 15 - 17/02/2024) (tức ngày 6 - 8 tháng Giêng, năm Giáp Thìn)

(22/01/2024)
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình năm 2024 tổ chức nhằm phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, văn hoá dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình nói riêng; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lễ hội còn là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), mừng xuân mới Giáp Thìn năm 2024

Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình năm 2023

(10/01/2024)
Sáng 9/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình năm 2023; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các huyện, thành phố.

Kết quả chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2023

(05/01/2024)
Năm 2023, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch được nâng cao, cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn cho du khách, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tổng thu từ hoạt động du lịch có mức tăng trưởng tốt mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Năm 2024: Phấn đấu đón 4.200.000 lượt khách tham quan du lịch

(05/01/2024)
Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2023, ngành Du lịch phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024: Đón 4.200.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó: Khách quốc tế: 500.000 lượt; Khách nội địa: 3.700.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch là 4.600 tỷ đồng.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, năm 2024

(28/12/2023)
Chiều 27/12, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, năm 2024 chủ trì hội nghị. Tham dự có thành viên Ban Tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, năm 2024.

Tỉnh Hòa Bình đón gần 4 triệu lượt khách tham quan du lịch trong năm 2023

(27/12/2023)
Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh Hòa Bình đã được chuyển dịch cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; từng bước xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát du lịch; tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch với tiềm năng sẵn có, bước đầu thu được nhiều kết quả tốt.

Năm 2023 toàn tỉnh đón 3.800.000 lượt khách thăm quan du lịch, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng

(27/12/2023)
Năm 2023, du lịch Hoà Bình có nhiều khởi sắc, các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch đã tập trung đầu tư, chỉnh trang nâng cấp cơ sở vật chất để đón tiếp phục vụ khách du lịch. Số lượng khách du lịch đến với tỉnh Hoà Bình tăng rất nhanh, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và những kỳ nghỉ lễ.

Huyện Mai Châu triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát triển khu vực dịch vụ du lịch, phát huy tối đa tiềm năng của địa phương

(26/12/2023)
Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Mai Châu tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển khu vực dịch vụ, khuyến khích nhằm phát huy tối đa tiềm năng của địa phương. Công tác phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch được quan tâm.

Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

(22/12/2023)
Sáng 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự và điều hành hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các hội, hiệp hội, tổ chức; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp văn hóa; cùng các chuyên gia, nghệ sĩ hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2023: Tổ chức sôi động các sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch

(21/12/2023)
Trong năm 2023, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song việc triển khai thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các sự kiện nổi bật gồm có: Đăng cai “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023” Đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình; Lễ hội cá, tôm sông Đà lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023; Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2023 tranh CUP Việt Pháp; Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023; Liên hoan Nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023; Tổ chức “Cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam năm 2023 tỉnh Hòa Bình”.

Tỉnh Hòa Bình phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch

(20/12/2023)
Những năm qua, các các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã thay đổi nhận thức, tư duy về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch và nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngành du lịch đã được chuyển dịch cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; từng bước xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát du lịch; tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch và đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đánh thức tiềm năng du lịch bản Bích Trụ vùng lòng hồ sông Đà

(20/12/2023)
Từ khi xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình, bản Bích Trụ nằm trọn trong vùng hồ sông Đà, gần như toàn bộ đất canh tác của người dân bị ngập sâu trong biển nước. Từ đó Bích Trụ (xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) trở thành bản vùng lòng hồ. Biến khó khăn thành lợi thế, người dân phát triển mạnh nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, đồng thời chú trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.

Thành phố Hòa Bình: Khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch bản Mường năm 2023

(18/12/2023)
Ngày 16/12, tại xóm Bích Trụ, xã Hoà Bình, Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình tổ chức Chương trình khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch bản Mường năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hoà Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện cùng đông đảo doanh nghiệp và người dân địa phương.

Khảo sát triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu Bảo tồn không gian Văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại huyện Tân Lạc

(15/12/2023)
Ngày 15/12, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu Bảo tồn không gian Văn hóa Mường gắn với phát triển du lịch tại huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc.

Tập quán xã hội và tín ngưỡng Keng Loóng của người Thái huyện Mai Châu - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(15/12/2023)
Nói đến người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu của tỉnh Hoà Bình thì Keeng Loóng là một phần sinh hoạt văn hóa dân gian không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây, đặc biệt trong các dịp lễ hội như: Lễ mừng cơm mới, lễ Xên bản, Xên mường, lễ Chá chiêng, Tết Nguyên đán... góp phần nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn người Thái trên địa bàn.

“Cá ốch đồ măng chua” - món ăn mang đậm nét văn hóa và tí ngưỡng truyền thống của người Mường ở Hoà Bình

(15/12/2023)
Người Mường thích ăn các món đồ, vì vậy, món cá ốch đồ măng chua là món ăn truyền thống đặc biệt của người Mường Hòa Bình, là món ăn không thể thiếu vào các dịp Lễ, Tết hay các dịp trọng đại, món cá này không thể thiếu trong mâm cỗ thờ cúng tổ tiên cũng như trong các bữa ăn của người Mường Hòa Bình.

Văn hoá rượu cần của người Mường ở Hoà Bình

(14/12/2023)
Rượu cần, tiếng Mường gọi là “Ra̭w Toỏng”. Không ai biết chắc là người Mường biết làm rượu cần từ bao giờ, chỉ biết rằng nó là thức uống có men được dùng trong đời sống của họ từ lâu đời và nó ra đời từ bàn tay khéo léo, trí thông minh và sự đức hạnh của người phụ nữ Mường. Uống rượu cần người Mường dường như chúng ta được thưởng thức một nét văn hóa đặc sắc chứa chan tình người nồng ấm. Rượu cần được dùng để uống trong gia đình, uống trong cuộc vui tiếp khách, uống trong đám cưới, mừng nhà mới, thờ cúng trong lễ tang, lễ tạ mộ và một số nghi lễ khác.

“Môn nấu da trâu khô” - Món ăn độc đáo của người Mường ở Hoà Bình

(14/12/2023)
Tìm hiểu về ẩm thực vùng miền luôn là thú vui của mỗi thực khách khi đặt chân đến một vùng đất nào đó. Có thể nói mỗi dân tộc, mỗi vùng miền trên đất nước ta đều có những phong cách ẩm thực riêng, có một vài món ăn đặc trưng mà các thực khách khi đã nếm thử một lần là nhớ mãi. Món Môn nấu da trâu khô của đồng bào dân tộc Mường ở Hòa Bình là một trong những món ăn như vậy.

Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 tại huyện Mai Châu thu hút hơn 35.000 lượt người dân và du khách, doanh thu ước đạt hơn 10 tỷ đồng

(08/12/2023)
Nhờ có sự vào cuộc chủ động, tích cực của các ban, sở, ngành chức năng tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2023 đã chủ động, công tác phối hợp trong quá trình chuẩn bị, triển khai các hoạt động phục vụ Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 diễn ra theo kịch bản. Công tác truyền thông đúng định hướng và đạt hiệu quả cao. Nội dung trang trí khách tiết đảm bảo đúng bản sắc văn hóa dân tộc; các hoạt động tại Liên hoan được chú trọng, đón tiếp đại biểu chu đáo, vệ sinh môi trường được xử lý triệt để, an ninh, trật tự được đảm bảo, an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát. Sự tham gia của tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội du lịch tỉnh, Tổng công ty Hàng không Việt Nam làm phong phú thêm các nội dung của Liên hoan.

Hiển thị 1 - 60 of 2.132 kết quả.