DetailController

Văn hóa

Tuyên truyền hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam

06/03/2024 16:30
Ngày 20/02/2024, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có Công văn số 18/CV-HNS về việc đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Theo đó, ngày 26 tháng 9 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 9 hằng năm là “Ngày Âm nhạc Việt Nam”.

Nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,…, ngày 05/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Công văn số 1576-CV/BTGTU về việc tuyên truyền hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam. Trong đó, đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện về tinh thần, hỗ trợ vật chất, kinh phí tổ chức các hoạt động (biểu diễn, tuyên truyền, kỷ niệm,…) về Ngày Âm nhạc Việt Nam (03/9), tạo sự lan toả rộng rãi, đạt kết quả thiết thực, ý nghĩa trong đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; làm cho Ngày Âm nhạc Việt Nam trở thành Ngày Âm nhạc của toàn dân tộc./.