ListNewByCategory

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024

(22/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3311/VPUBND-THNV gửi các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024.

Tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

(22/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3254/VPUBND-NVK về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

(19/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3256/VPUBND-KTTH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5253/VPUBND-KTTH về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Triển khai "Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản" với chủ đề “Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì sinh kế của cộng đồng-chung tay vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững

(19/04/2024)
Ngày 17/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3226/VPUBND-KTN về việc triển khai "Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản".

Hiển thị 1 - 10 of 6.629 kết quả.