ListNewByCategory

Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã

(12/07/2024)
Ngày 11/7/2024, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số1029-KL/TU về Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp các tháng cuối năm 2024, các Chương trình mục tiêu quốc gia

(12/07/2024)
Ngày 11/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 6256/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp các tháng cuối năm 2024, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024

(12/07/2024)
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1113/UBND-KTN gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024.

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(11/07/2024)
Ngày 10/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 6147/TB-VPUBND Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2024.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 246-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

(10/07/2024)
Ngày 09/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 246-KH/TU, ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe về tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19-Km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)

(10/07/2024)
Ngày 09/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 6122/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe về tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19-Km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

(10/07/2024)
Ngày 10/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Hiển thị 1 - 10 of 6.947 kết quả.