DetailController

Văn hóa

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

09/04/2024 16:30
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể thuộc Khối về vai trò, vị trí của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được nâng lên. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá các nội dung thực hiện Nghị quyết được Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của ngành và phục vụ các nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng được triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các cơ quan, đơn vị trong khối đã góp phần tạo môi trường và điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát triển về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội dược cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được chú trọng triển khai, thực hiện và đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức xây dựng và phát triển văn hóa, con người có đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ được cống hiến, phát triển, đồng thời thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa được hiệu quả hơn. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ này ngày càng được nâng lên, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng sáng tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả đó đã đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. 

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện 05 mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 33-NQ/TW phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Kết quả cụ thể: 100% các cơ quan, đơn vị đã tạo môi trường và điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Hằng năm, 90% trở lên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 95% gia đình đạt gia đình văn hoá. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể thuộc Khối luôn quan tâm giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Khối có tinh thần yêu nước, đoàn kết, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Hằng năm, Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức Giải thể thao bóng đá, bóng chuyền, kéo co, Tổ chức các hội thi: Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi; Hội thi nấu ăn “ Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”; tham gia các cuộc thi trực tuyến bảo vệ biển đảo quê hương, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... trong đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối tham gia, đây là dịp để cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong Khối được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao sức khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình, tạo thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trong Khối. 

Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể thuộc Khối luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người được Đảng ủy Khối quan tâm thực hiện,

Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể vận động 100% đoàn viên, hội viên trong Khối tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp hàng tỷ đồng vào quỹ tình nghĩa, tình thương để giúp đỡ các đối tượng khó khăn, thiệt thòi, cơ nhỡ, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo... Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục làm tốt việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người có công với cách mạng; ủng hộ những xã đặc biệt khó khăn; “Xây dựng cơ quan, đơn vị đại chuẩn văn hóa”; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.... Theo đó, 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối đều tổ chức triển khai việc quy định cán bộ công chức, viên chức, người lao động không uống rượu,bia buổi trưa các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tỷ lệ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được công nhận đạt “Gia đình văn hóa” đạt trên 98%. 

Về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế, đã chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, trọng tâm là xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối hầu hết có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, trách nhiệm; gương mẫu trong công việc, trong quan hệ, ứng xử với người dân theo yêu cầu trọng dẫn và trọng pháp.

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử; việc tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh và hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; mở các chuyên trang, chuyên mục về lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong các dịp lễ hội trong tỉnh, tổ chức các đợt liên hoan, hội thi, hội diễn đã tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia; khuyến khích văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác tác phẩm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đưa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh phát triển. Đồng thời, tích cực tham mưu UBND tỉnh các nội dung chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu văn hóa nhân loại, mở rộng hợp tác văn hóa với các nước ... Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối các tuyến du lịch với các nước khu vực Châu Á và quan hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để làm cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Hòa Bình với bạn bè quốc tế 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet đã mở ra cơ hội để người dân ở các quốc gia. Từ đó có thể chia sẻ, hợp tác, mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các nước, làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc cũng như quảng bá văn hóa Việt Nam ra bạn bè thế giới. Bên cạnh những thuận lợi trên cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như việc gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc trước sự xâm nhập của văn hóa các nước trong khu vực và trên thế giới; những tiêu cực do mạng internet dễ tác động tới đời sống nhân dân nhất là thế hệ trẻ; hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở để chống phá Đảng và Nhà nước ta ngày một tinh vi, manh động hơn... vì vậy, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới đòi hỏi sự chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội./.