DetailController

Văn hóa

Hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024

15/01/2024 14:42
Ngày 15/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU về công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024.

Theo đó, để triển khai công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024 đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc chủ động chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Giáp Thìn 2024, gắn với các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng trên lĩnh vực văn hoá - văn nghệ. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hoá - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc thẩm định, chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo, tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền các sự kiện văn hoá - văn nghệ nổi bật trong năm 2024. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hoá, phi thẩm mỹ trong đời sống xã hội, nhất là trên môi trường Internet, mạng xã hội.

Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống về công tác văn hoá - văn nghệ trong năm 2024. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, việc thực hiện các phong trào  thi đua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hoá - văn nghệ. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Hoà Bình sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). Phát động, tổ chức cho hội viên các chi hội chuyên ngành sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hoá đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào Xuân Giáp Thìn năm 2024, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại tỉnh và các sự kiện văn hoá quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2024. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

 Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Hoà Bình, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông các huyện/thành phố tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình văn hoá - văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá quan trọng của đất nước, của địa phương trong năm 2024; xây dựng các tuyến tin, bài, chuyên đề, chương trình sâu sắc, sinh động để đánh giá, nhìn lại kết quả thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021; về các hệ giá trị quốc gia, văn hoá, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên các ấn phẩm số Tết, Xuân…/.