DetailController

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

19/01/2024 16:03
Ngày 19//01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 109/KH-SVHTTDL về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phấn đấu năm 2024 có 91/129 xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa = 71,3%; có 120/129 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa = 93%. Trong đó, có 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024 đạt tiêu chí số 06 và 16 đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới; 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao đạt tiêu chí số 06 về văn hóa; 1 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với các địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2024 về xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch theo tiêu chuẩn OCOP.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các mục tiêu và nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân tích cực tham gia. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2024. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thực hiện các nội dung tuyên truyền trên hệ thống pa nô, áp phích, tờ rơi; qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, các hội thi, hội diễn các cấp; tuyên truyền lưu động. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh -sạch - đẹp” và các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu”.

Thực hiện Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao xã; nhà văn hóa - khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư theo tiêu chuẩn đảm bảo Tiêu chí số 06 đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024. Tiến hành rà soát, thống kê chi tiết số lượng nhà văn hóa – khu thể thao xã; nhà văn hóa - khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư sau khi sáp nhập để tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ  đầu tư đảm bảo theo Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng  nông thôn mới. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đề xuất kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế nhà văn hóa – khu thể thao xã; nhà văn hóa - khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư đảm bảo đủ tiêu chuẩn và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Thực hiện Tiêu chí số 16 về danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chú trọng việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” theo chỉ tiêu được giao năm 2024. Nâng cao chất lượng bình xét công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Về xây dựng sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương và cơ sở triển khai xây dựng chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng theo quy định Bộ Tiêu chí sản phẩm OCOP, phấn đấu và hoàn thiện 01 sản phẩm OCOP về du lịch được gắn sao trong năm 2024. Triển khai hỗ trợ các địa phương và cơ sở phát triển các sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch, được gắn sao sản phẩm OCOP theo quy định đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024. Tổ chức tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn OCOP cho các học viên tại điểm du lịch cộng đồng./.