DetailController

Văn hóa

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hòa Bình năm 2024

28/02/2024 15:03
Ngày 27/02, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCĐPT triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2021 - 2026, góp phần đưa Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hòa Bình ngày càng chất lượng, hiệu quả. Phát huy vai trò của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch chuẩn về văn hóa nhằm xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng; phát triển văn hóa nông thôn, nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2024.

Việc tổ chức thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phải lồng ghép thực hiện các mục tiêu của phong trào với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tránh hình thức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

Mục tiêu năm 2024: Phấn đấu có 80% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Phấn đấu có 80% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”. Phấn đấu có 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”. Có từ 01 đến 02 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo: Đưa mục tiêu thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” vào chương trình, kế hoạch của các cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng khu dân cư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kiện toàn tổ chức và bảo đảm điều kiện cho Ban chỉ đạo phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào các cấp. Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào theo quy định pháp luật hiện hành. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách để có chính sách phù hợp hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, các thôn, xóm, tổ dân phố. Phát động xây dựng các mô hình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người dân ở các địa bàn dân cư; vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên tại các nhà văn hóa, sân thể thao xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, tổ dân phố.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào trên các phương tiện truyền thông; kịp thời tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào ở các cấp. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện Phong trào. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban chỉ đạo Phong trào các cấp; cho cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện Phong trào các cấp, nhất là cấp cơ sở. Nâng cao hiêu quả công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ, xâm hại phụ nữ, trẻ em... gây bức xúc trong dư luận xã hội. Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu, có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào ở các cấp./.