DetailController

Văn hóa

Tổ chức Phong trào thi đua “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình, giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh”

30/05/2024 15:49
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển triển thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 29/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tổ chức Phong trào thi đua “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình, giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Yêu cầu: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; quan tâm phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong Phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Nội dung Phong trào thi đua là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp của Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”; chủ động tham mưu về tiến độ, cơ chế, chính sách để hoàn thành các mục tiêu của Đề án. Thi đua thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ cụ thể:

Đối với văn hóa dân tộc Mường: Tổ chức lập quy hoạch và tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng khu Bảo tồn không gian Văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại huyện Tân Lạc. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm các di sản văn hóa có giá trị về lịch sử, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ của dân tộc Mường để trưng bày, giới thiệu, quảng bá; xây dựng các sản phẩm văn hóa đương đại mang đặc trưng của dân tộc Mường tỉnh phục vụ khách tham quan du lịch. Kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa các giá trị văn hóa dân tộc Mường; tiến hành tư liệu hóa di sản văn hóa dân tộc Mường để kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trước nguy cơ mai một. Phục dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc; phát huy trang phục truyền thống, nhà sàn truyền thống, hát dân ca, nghệ thuật chiêng Mường, Mo Mường và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mường. Đầu tư khôi phục, tôn tạo một số di tích mang đặc sắc kiến trúc văn hóa dân tộc Mường đã bị mai một. Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học trình xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh đối với Quần thể hang động Chùa Tiên, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy.

Đối với nền “Văn hóa Hòa Bình”: Lập hồ sơ khoa học Di tích Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành, huyện Lạc Sơn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt theo quy định. Quy hoạch các di tích tiêu biểu của nền “Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn tỉnh; lập dự án tu bổ, tôn tạo cảnh quan đối với di tích quốc gia Hang xóm Trại, xã Tân Lập và Mái đá Làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn phục vụ sinh hoạt văn hóa của Nhân dân và du khách. Thực hiện thám sát, khai quật, nghiên cứu khoa học khảo cổ, tu bổ, tôn tạo các di tích nền “Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn tu bổ, tôn tạo một số di tích khảo cổ tiêu biểu về nền “Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch.

Đối tượng thi đua: Tập thể là các ban, sở, ngành của tỉnh; UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn toàn tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Cá nhân là cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức doanh nghiệp nêu trên và các cá nhân khác.

Giải pháp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Đề án, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra tại Đề án. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án và Kế hoạch số 239/KH-UBND, ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh và đặc điểm tình hình thực tế, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp để phát động Phong trào thi đua cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua trên phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên trang, chuyên mục để mọi người dân có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và những mục tiêu cần đạt được của Đề án, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của xã hội.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2024 và thực hiện việc báo cáo, đánh giá Phong trào thi đua hàng năm. Tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua vào cuối năm 2027 và tiến hành tổng kết kế hoạch phong trào thi đua vào cuối năm 2030. 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai phát động Phong trào thi đua thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thi đua. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng về Phong trào thi đua. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn các chỉ tiêu (tiêu chí) thi đua cụ thể đối với từng đối tượng tham gia Phong trào thi đua để phục vụ công tác xét khen thưởng hàng năm, sơ kết 3 năm và tổng kết Phong trào thi đua theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khen thưởng theo quy định.

UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua, Phong trào thi đua trên phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên trang, chuyên mục để mọi người dân có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và những mục tiêu cần đạt được của Đề án, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của toàn xã hội. Tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua./.