DetailController

Văn hóa

Hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024

30/01/2024 16:30
Ngày 26/01, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 39-HD/ĐUK Công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024.

Mục đích của Hướng dẫn nhằm giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hoá - văn nghệ triển khai trong năm 2024. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về lĩnh vực văn hoá - văn nghệ, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua các hoạt động văn hoá - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc; hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy cao độ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các hoạt động văn hoá - văn nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và điều kiện thực tiễn của tng cơ quan, đơn vị.

Để triển khai công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024 đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị:

Các cấp ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc bám sát các nội dung được nêu tại Hướng dẫn này, chủ động chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Giáp Thìn 2024, gắn với các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngành. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng trên lĩnh vực văn hoá - văn nghệ. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hoá - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đề nghị cấp ủy các cơ quan tuyên truyền, thông tin, truyền thông quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hoá, phi thẩm mỹ trong đời sống xã hội, nhất là trên môi trường Internet, mạng xã hội; xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng tuyên truyền các sự kiện văn hoá - văn nghệ nổi bật trong năm 2024; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Hoà Bình sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); phát động, tổ chức chuyên ngành sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất; Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại tỉnh; phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hoá đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, chỉ đạo, tham mưu các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy các cơ quan Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Hoà Bình, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình văn hoá - văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá quan trọng của đất nước, của địa phương trong năm 2024; xây dựng các tuyến tin, bài, chuyên đề, chương trình sâu sắc, sinh động để đánh giá, nhìn lại kết quả thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021; về các hệ giá trị quốc gia, văn hoá, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên các ấn phẩm số Tết, Xuân 2024. Phân công trực, thẩm định chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự, các chương trình văn hoá, nghệ thuật phát sóng, đăng tải, nhất là các chương trình có sức hút và tác động xã hội mạnh mẽ. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm văn hoá theo các nội dung được nêu trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng tuyên tuyền, phản ánh đậm nét nội dung Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá; khẳng định vị trí, vai trò của văn hoá, văn học, nghệ thuật, của con người trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cấp ủy các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn, triển khai tuyên truyền công tác văn hoá - văn nghệ trong năm 2024. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, việc thực hiện các phong trào  thi đua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước./.