DetailController

Văn hóa

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024

21/03/2024 16:30
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, ngày 19/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216-KH/DDUK tuyên truyền triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024. Chủ đề chung của công tác gia đình năm 2024 “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các chỉ thị, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức của các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của công tác gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Thông điệp công tác gia đình năm 2024: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách; Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao quyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Mục tiêu chung: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng gia đình thực sự là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống theo đạo lý truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Hòa Bình; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp trong gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 84% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số. Phấn đấu 84% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. Phấn đấu 84% các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. Phấn đấu 84% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng khu dân cư. Phấn đấu 84% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư bấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Phấn đấu hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình năm giảm tác hại của bạo lực gia đình.

Tỷ lệ hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố, đạt 35%. Phấn đấu các kênh chương trình truyền hình Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ hàng quý. Tỷ lệ người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình, đạt trên 65%. Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe, đạt 93%. Tỷ lệ người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực, đạt 80%. Tỷ lệ các thôn, bản, tổ dân phố có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, đạt 85%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đạt 93%. Tỷ lệ người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình, đạt 88%...

Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030… Các cơ quan thông tin đại chúng Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và truyền hình tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11). Cấp ủy các cấp Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác gia đình; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt; đôn đốc, nhắc nhở đối với những đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai công tác gia đình, để xảy ra những sự việc, hiện tượng tiêu cực trong công tác gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm, mô hình hay về các các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đông hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Căn cứ nội dung Kế hoạch công tác gia đình năm 2024, cấp ủy, các chi, đảng bộ, các đoàn thể trực thuộc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải các thông tin về công tác gia đình trên trang thông tin điện tử Tỉnh uỷ, Bản tin sinh hoạt chi bộ và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm trước ngày 10/6/2024 và báo cáo năm 2024 trước ngày 05/11/2024 về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh/.