DetailController

Văn hóa

Triển khai nhiệm vụ công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2024

31/01/2024 16:29
Ngày 31/01/2024, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trựcUBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2023, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả. Tới nay toàn tỉnh duy trì 170 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 1.488 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.365 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 827 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 158 đường dây nóng. Trong năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 52 hộ có bạo lực gia đình, 72 vụ bạo lực gia đình, nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là nữ 53/56 chiếm 94,6%; góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư 45 người; áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 03 người; xử lý hình sự (phạt tù) 03 người.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa, thi đua phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Hết năm 2023, Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã triển khai đến 151 xã, phường, thị trấn, 1.482 khu dân cư thực hiện đăng ký các danh hiệu phong trào hàng năm. Kết quả năm 2023: Có 191.833/217.236 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 88.3%; Thực hiện xây dựng “Khu dân cư văn hoá”. Năm 2023 đã có 1.428/1.482 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 96.3%. Đến nay đã toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; có 21 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu, 03 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2024, tỉnh hưởng ứng công tác gia đình với chủ đ: “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27/01/2022). Phấn đấu: Có 84% các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng,chống bạo lực gia đình, đạt 93%....

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tránh hình thức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; lồng ghép thực hiện các mục tiêu của phong trào với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu năm 2024: Có 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; Có 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;  Có từ 01 đến 02 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tiêu biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các thành viên BCĐ, các sở, ngành, địa phương trong công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2023. Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí giao cơ quan thường trực là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, hoàn thiện báo cáo. Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai các công trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác gia đình và văn hóa cần rút kinh nghiệm; khi triển khai thực hiện dự án cần đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời công trình, dự án được triển khai phải gắn với thực tế sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực. Nhiệm vụ quan trọng năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các ngành, các địa phương tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt trên địa bàn hai huyện Đà Bắc, Kim Bôi; quan tâm để người dân có nhà ở, có sinh kế bền vững. Tiếp tục triển khai các đề án, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường công tác phối hợp. Tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, công tác xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…./.