DetailController

Nông dân LĐ giỏi

Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2023

10/01/2023 00:00
Ngày 03/01/2023, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1474-TB/VPTU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao tại Thông báo số 1321-TB/VPTU, ngày 28/9/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy và Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp Hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chuẩn bị thật tốt các nội dung tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2023-2028, đặc biệt là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; xây dựng hình mẫu “người nông dân mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các tiêu chí “nhận thức mới, kiến thức mới, ý thức mới, văn hóa mới, quyết tâm mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền gương hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, từ đó tạo sức lan tỏa, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, dồn điền đổi thửa và thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Thúc đẩy hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Quản lý, sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường phối hợp thúc đẩy nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội và các Ngân hàng thương mại để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Củng cố, xây dựng Hội các cấp vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu; bám sát địa bàn, cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, xây dựng “người nông dân Hòa Bình thời đại mới”; các cấp Hội chủ động đảm bảo cho các hội viên Hội Nông dân và gia đình đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam./.