DetailController

Nông dân LĐ giỏi

Phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2023

03/02/2023 00:00
Ngày 01/02/2023, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 397-KH/HNDT Phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2023. Thời gian phát động đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi quý I/2023; tổ chức hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc cấp tỉnh quý IV/2023.
Nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển chăn nuôi cá lồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kế hoạch có mục đích làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về tư duy sản xuất, lấy hiệu quả về giá trị lợi nhuận, sản xuất gắn với thị trường, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, thu hút các nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp phát triển phong trào; gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm ngèo bền vững với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh. Phấn đấu hằng năm có từ 50% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 55% số hộ đăng ký tở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các huyện có ít nhất 01 mô hình điển hình, tiêu biểu sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình kinh tế về liên hết hợp tác của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có hiệu quả do Hội Nông dân tổ chức vận động thực hiện.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị; khích lệ, động viên hội viên, nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư phát triển sản xuất và hợp tác mở rộng quy mô sản xuất. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân gắn sản xuất với thị trường đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tính cạnh tranh thị trường. Tập trung làm tốt công tác truyền thông về mô hình phát triển kinh tế, gương điển hình sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, các gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giúp nhau cùng vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ hội viên, nông dân nghèo vượt khó, thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về cách thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao để cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phát động phong trào phát triển đều khắp các địa phương, chú trọng đến phát triển phong trào ở các huyện nghèo, xã nghèo nơi có nhiều đồng bào dân tộc, người nghèo, vùng sâu vùng xa nơi còn nhiều khó khăn. Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các thành phần kinh tế ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp./.