DetailController

Nông dân LĐ giỏi

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

09/10/2022 00:00
9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của nông dân. Nhưng các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết, hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Các cấp Hội Nông dân tổ chức điểm bán hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua, xây dựng củng cố tổ chức Hội ở các cấp, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt Hội; hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi hội theo nhiệm kỳ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 và những năm tiếp theo. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 45,286 tỷ đồng. Thông qua Quỹ, chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, trong đó lấy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm bền vững, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan toả, khích lệ hội viên nông dân tích cực tham gia, tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất.

Chỉ đạo các cấp Hội tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên. Thông qua các hình thức tuyên truyền tổ chức được 2.585 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản, phổ biến cho 174.039 lượt hội viên tham gia, trong đó phối hợp tổ chức 292 buổi tuyên truyền về pháp luật cho trên 23.251 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 5.779 lượt hội viên. Xuất bản 6.750 số Thông tin công tác hội gửi đến cơ sở, chi Hội làm tài liệu sinh hoạt hội, phối hợp thực hiện tuyên truyền chuyên mục “Nông dân Hoà Bình hội nhập và phát triển” trên sóng truyền hình tỉnh hàng tháng. Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 và tham gia Hội thi Nhà Nông đua tài khu vực tại tỉnh Lai Châu, kết quả đạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt Hội; tổng số hội viên đến nay toàn tỉnh là 130.995 hội viên; 151 cơ sở; 1.460 chi Hội; 2.360 tổ Hội. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội ở các cấp, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở , các cấp hội trực tiếp và phối hợp tổ chức được 14 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 882 cán bộ (đạt 110,2% chỉ tiêu giao); cử 131 cán bộ chuyên trách đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ (đạt 109,1% chỉ tiêu giao). Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, 9 tháng đầu năm đã kiểm tra 431 cuộc tại cơ sở Hội và chi, tổ Hội. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát trực tiếp về thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa; giám sát trực tiếp pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại Kim Bôi và Cao Phong. Hội Nông dân các huyện, thành phố giám sát 4 cuộc về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./.