ListNewByCategory

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

(09/04/2024)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 12/5/2023, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 77/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

(08/04/2024)
Nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 25-CT/TW trên địa bàn tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 239-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TVV, ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(08/04/2024)
Ngày 05/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

(08/04/2024)
Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Sửa đổi hiệu lực thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(08/04/2024)
Ngày 28/3, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 360/NQ-HĐND về việc sửa đổi hiệu lực thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030

(08/04/2024)
Nhằm nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng các-bon và phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ngày 04/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2030.

Hiển thị 281 - 290 of 6.856 kết quả.