DetailController

Chỉ đạo điều hành

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại cuộc làm việc kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình

16/05/2024 16:01
Ngày 15/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4114/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại cuộc làm việc kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, ngày 10 tháng 5 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn đã chủ trì cuộc làm việc kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Sau khi nghe đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận như sau:

Về dự án xây dựng công trình Khu nhà nuôi dưỡng và quản lý đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình: Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nguồn gốc các thửa đất thuộc diện tích giải phóng mặt bằng phần kè ốp mái (81,07m kè còn lại) để tính toán, áp giá chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời rà soát, xây dựng dự toán kinh phí phần phát sinh điều chỉnh dự án trên cơ sở không làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng công trình, thống nhất ý kiến đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2024.

Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung công việc sau: Chỉ đạo đơn vị xây lắp tập trung đủ nhân công, vật tư, thiết bị máy móc, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục trong gói thầu đảm bảo tiến độ. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát về các hạng mục phát sinh, đánh giá sự cần thiết thực hiện điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình, thống nhất ý kiến đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2024./.