DetailController

Chỉ đạo điều hành

Xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

17/05/2024 08:13
Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 727/UBND-THNV gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, cụ thể như sau:

Các Báo cáo trình tại kỳ họp: Có 07 Báo cáo thường xuyên và 03 Báo cáo chuyên đề.

Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp: Có 21 Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

Trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết, đặc biệt đối với Nghị quyết ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu các cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chủ động phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp để đảm bảo nội dung, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành đúng quy định.

Ngoài các Tờ trình dự thảo Nghị quyết nêu trên, các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, khẩn trương xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và Tờ trình dự thảo Nghị quyết (nếu có) để trình tại kỳ họp.

Thời gian thực hiện: Đối với Báo cáo thường xuyên và Tờ trình dự thảo Nghị quyết yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy khẩn trương hoàn thiện ngay các hồ sơ, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết (theo nội dung yêu cầu tại Thông báo số 130/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên). Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2024 để tổ chức Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với các dự thảo Nghị quyết ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật, phải được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh).

Riêng báo cáo, dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước; kế hoạch đầu tư công và các dự thảo nghị quyết phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gửi chậm nhất ngày 07/6/2024.

Lưu ý: Đối với Báo cáo chuyên đề trình xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối trước ngày 13/6/2024 (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản ủy quyền cho Giám đốc các sở ký ban hành).

Ngoài các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã được nêu tại Văn bản này; tùy từng nội dung các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình bổ sung (nếu có), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét hồ sơ, quyết định trình bổ sung tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường lệ giữa năm 2024. Thời gian trình đề nghị xây dựng nghị quyết bổ sung đối với nghị quyết quy phạm pháp luật chậm nhất ngày 22/5/2024; đối với nghị quyết cá biệt chậm nhất ngày 30/5/2024.

Các đồng chí Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Bảng kê gửi kèm công văn này), chủ động đôn đốc các Sở nêu trên khẩn trương xây dựng các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết để báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch phụ trách khối xem xét, ban hành và gửi Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Các nội dung và các mốc thời gian yêu cầu hoàn thành tại công văn này thay thế nội dung, mốc thời gian tại công văn số 693/UBND-THNV ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.