ListNewByCategory

Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(19/06/2020)

Sáng ngày 18/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các hội viên và các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Trao giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình năm 2019 và Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo có nhiều thành tích trong hoạt động báo chí”. Tới dự buổi gặp mặt, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số Sở, ban, ngành.

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(16/06/2020)
Thời gian gần đây, lễ hội được xem là loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc. Việc phục dựng các lễ hội được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm.

Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

(16/06/2020)
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã quan tâm công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ phụ trách các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa, văn học nghệ thuật. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chống văn hóa phẩm độc hại được nâng cao; các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng bảo tồn, phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa tại Hòa Bình

(15/06/2020)
Chiều 12/6, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Tham gia có: Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và đại diện doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Lan tỏa các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân trên địa bàn tỉnh

(11/06/2020)
Nhiều năm qua, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân đã phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Thông qua các phong trào khối đại đoàn kết cộng đồng được gắn kết, giúp gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của mỗi dòng họ, gia đình và cộng đồng dân cư ở mỗi làng, khu dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo giúp nhau làm giàu chính đáng, hình thành và phát triển những nếp sống mới tiến bộ phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế

(11/06/2020)

Là tỉnh nổi tiếng với nền văn hóa Hòa Bình, có 6 dân tộc cùng chung sống, trong đó có tới 65% người dân tộc Mường, với nhiều nét giá trị văn hóa độc đáo riêng biệt. Những năm gần đây, tỉnh đang phát triển mạnh về du lịch. Trong điều kiện hội nhập, những nét văn hóa truyền thống càng cần được bảo vệ và phát huy.

Tổ chức các hoạt động giới thiệu quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội năm 2020

(10/06/2020)
Theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Sở Du lịch thành phố Hà Nội; UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động giới thiệu quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội năm 2020.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(05/06/2020)
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, công tác quản lý và tổ chức lễ hội luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những chuyển biến tích cực. Hầu hết các lễ hội trên địa bàn thành phố đều thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, hoạt động lễ hội ngày càng đi vào nề nếp, nội dung lễ hội phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh

(05/06/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỉnh Hòa Bình xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyện Mai Châu thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(02/06/2020)
Nhận thức được rằng công tác xây dựng gia đình là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua công tác gia đình luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Do đó công tác gia đình ngày càng được đẩy mạnh hơn và luôn được gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Kết quả nhìn lại sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của BTV Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia

(02/06/2020)

Ngày 22/6/2017 Ban Thường vụ Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 14 về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cá nhân, địa phương liên quan; đặc biệt trên địa bàn các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình. UBND các huyện đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Giữ gìn và phát huy truyền thống tổ chức Tết Độc lập dịp 19/8 và Ngày Quốc khánh 2/9 tại huyện Lạc Sơn

(26/05/2020)
Nhiều năm nay, huyện Lạc Sơn không chỉ được biết đến với những mái nhà sàn cổ trăm tuổi, những vườn dổi “vàng” mà còn được nhắc tới với truyền thống tổ chức Tết Độc lập dịp 19/8 và Ngày Quốc khánh 2/9. Chính vì những giá trị độc đáo và nhân văn của truyền thống trên, huyện đang đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo để đưa phong tục ăn Tết Độc lập dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9 của huyện Lạc Sơn vào chương trình bảo tồn các phong tục độc đáo riêng biệt của tỉnh để có định hướng “mỗi huyện một hoạt động, một phong tục” trở thành hoạt động thường niên hàng năm góp phần vào phát triển du lịch địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn về truyền thống tổ chức Tết Độc lập hàng năm

(22/05/2020)

Ngày 21/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm xóm Vó Dò, xã Nhân Nghĩa và làm việc với Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn về truyền thống tổ chức Tết Độc lập hàng năm của người dân huyện Lạc Sơn. Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất

(19/05/2020)
Trong những năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đội ngũ công nhân trong các khu công nghiệp, qua đó góp phần giúp đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của công nhân lao động trong các khu công nghiệp từng bước được cải thiện.

TP Hòa Bình: Kết quả 10 năm thực hiện việc “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

(15/05/2020)

Những năm gần đây, văn hoá ở nước ta có bước phát triển về nhiều mặt. Các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy, các giá trị mới đang hình thành và phát triển. Hội nhập văn hóa ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm văn hoá có giá trị được tiếp thu, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Tuy vậy, một số sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm huỷ hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

(11/05/2020)
Trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình đã phát triển khá đạt được những kết quả nhất định, chất lượng phong trào được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiểu cải thiện, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh. Trong quá trình triển khai Phong trào đã phát huy được những hiệu quả xã hội tích cực như xây dựng nếp sống văn minh tại nông thôn và đô thị, xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Tân Lạc sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển du lịch

(06/05/2020)

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 21/7/2016 của BCH Đảng bộ huyện Tân Lạc về “Phát triển du lịch huyện Tân Lạc giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, tính đến nay, có 4/5 chỉ tiêu cơ bản đạt theo tiến độ, đó là tăng trưởng du lịch, tổng thu nhập từ du lịch, cơ sở lưu trú, giải quyết việc làm cho người lao động từ phát triển du lịch.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030

(18/03/2020)
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển du lịch, trong đó phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để khai thác tiềm năng thiên nhiên, bản sắc văn hóa tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Nhân rộng mô hình tự quản trong cộng đồng

(03/03/2020)
Đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 7.503 mô hình tự quản trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, AN-TT, VH-XH. Hoạt động của các mô hình tự quản đã phát huy hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần giữ gìn AN-TT, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh

(04/02/2020)
Thời gian qua, văn hóa đọc được triển khai tới từng người dân tạo thành thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân vùng sâu, xa. Văn hóa đọc phát triển góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Thành phố Hòa Bình phát động và ra quân Tết trồng cây xuân Canh Tý

(03/02/2020)
Sáng 30/1 (tức mồng 6 Tết), UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ phát động và ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hòa Bình cùng hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thuộc các khối: cơ quan tỉnh, lực lượng vũ trang, cơ quan thành phố Hòa Bình, doanh nghiệp, khối phường, xã và trường học.

Thành phố Hòa Bình tạm dừng tổ chức tất cả các lễ hội trên địa bàn

(03/02/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Ngày 01/02/2020 UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Thông báo số 10/TB-UBND về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Hòa Bình - Canh Tý năm 2020 và các Lễ hội cấp xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Lễ hội Khai hạ Mường Bi huyện Tân Lạc năm 2020

(03/02/2020)
Sáng ngày 1/2 tại sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc tổ chức khai mạc lễ hội Khai hạ Mường Bi 2020. Dự lễ hội vào có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, diện cấp ủy, chính quyền một số huyện, thành phố trong tỉnh và một số huyện của các tỉnh bạn; đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Thành phố Hoà Bình: Niềm tin và những kỳ vọng !

(21/01/2020)
Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND thành phố Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo sát sao thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, nhất là về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”

(16/01/2020)
Nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào với Đảng, Bác Hồ và công tác đổi mới đất nước, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 16/1, tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, Sở VH,TT&DL tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm truyền thống ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” (3/2/1930 – 3/2/2020). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Khối thi đua cơ quan quản lý Nhà nước và sự nghiệp về Văn hóa xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020

(10/01/2020)
Ngày 9/1, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Khối thi đua cơ quan quản lý Nhà nước và sự nghiệp về Văn hóa xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Hiển thị 721 - 760 of 2.140 kết quả.