DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Rà soát hồ sơ, bản đồ, đối chiếu đồ án quy hoạch, xác định mục đích sử dụng các loại đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng

19/10/2023 16:30
Ngày 19/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9100/VPUBND-KTN về việc rà soát hồ sơ, bản đồ, đối chiếu đồ án quy hoạch, xác định mục đích sử dụng các loại đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc cho phép Công ty Cổ phần du lịch thung lũng Nữ Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Tổ chức tư vấn xác định giá đất và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ đất đai qua các thời kỳ, rà soát bản đồ, đối chiếu đồ án quy hoạch dự án đầu tư, xác định mục đích sử dụng các loại đất (gồm có diện tích cho thuê đất trả tiền hàng năm, giao đất thu tiền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trả tiền một lần theo Luật Đất đai năm 2003, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở và đất phát triển hạ tầng) để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 đối với dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Thống nhất ý kiến việc xác định diện tích các loại đất, hình thức sử dụng đất để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, hoàn thành trước 15 giờ ngày 23/10/2023 (Do yêu cầu tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2023, các đơn vị ưu tiên bố trí nhân lực tập trung làm việc cả ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao)./.