DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở Bến Cát, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

25/06/2024 15:00
Ngày 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở Bến Cát, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy.

Theo đó, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở Bến Cát, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình” của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt thực hiện tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này.

Tên dự án: “Khu nhà ở Bến Cát, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình”.

Địa điểm thực hiện: thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt.

Địa chỉ: Số 16, tổ 28, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Kiều Mạnh Thắng - Chức vụ: Giám đốc.

Phạm vi, quy mô diện tích đất sử dụng: Dự án thực hiện tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, với tổng diện tích sử dụng đất: 95.013,3 m2.

Hiện trạng loại đất sử dụng gồm: Đất bằng chưa sử dụng 804,3m²; đất bằng trồng cây hàng năm khác 7.037,8 m²; đất trồng cây lây năm 720,4 m²; đất giao thông 9.813,1 m²; đất năng lượng 189,5 m²; đất bãi thải, xử lý chất thải 2.026,0 m²; đất thuỷ lợi 1.109,6 m²; đất trồng lúa nước còn lại 34.701,0 m²; đất chuyên trồng lúa nước 35.064,6 m²; đất mặt nước chuyên dùng 1.147,7 m²; đất ở tại đô thị 1.605,7 m²; đất sông, suối, kênh rạch 30,2 m²; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 763,4 m².

Quy mô dân số: khoảng 1.005 người.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở, Dự án phân chia khu ở thành 335 lô, trong đó: Đất ở liền kề (314 lô), diện tích 35.944,03m2, chiếm 37,83%, mật độ xây dựng khoảng 80%, chiều cao 05 tầng. Đất ở biệt thự đơn lập (21 lô), diện tích 5.046,13m2, chiếm 5,31% mật độ xây dựng khoảng 70%, chiều cao 3 tầng.

Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng mức đầu tư của Dự án là 140.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng) thuộc dự án phân loại nhóm B theo Luật Đầu tư công năm 2019

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Tuân thủ các quy định hiện hành về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; tài nguyên, môi trường, khai thác, xả nước thải vào nguồn nước;các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường. Điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường được nêu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này./.