DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

03/06/2024 16:30
Ngày 03/6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4717/VPUBND-KTN gửi các cơ quan: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa phương có dự án nhà ở); Các Chủ đầu tư dự án nhà ở về việc tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Xét đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1576/SXD-QLN&TTBĐS ngày 27/5/2024 về việc báo cáo tiến độ các dự án nhà ở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (Tháng 5 năm 2024), đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở: Tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung dự án đã được chấp thuận đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và khớp nối đồng bộ hạ tầng khu vực. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và áp dụng các thiết kế, kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở mới, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành xây dựng nhà ở.

Hằng tháng kiểm tra tiến độ triển khai dự án từ đó có kết quả so sánh tiến độ với tháng trước và dự kiến tiến độ thực hiện cho tháng sau, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng tổng hợp ngày 15 hằng tháng).

Trường hợp chủ đầu tư dự án đã được bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: Yêu cầu trong 30 ngày kể từ ngày được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng trên thực địa, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị giao đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Các chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện dự án; trước 60 ngày hết hạn thực hiện Hợp đồng phải gửi báo cáo, đề xuất về Sở Xây dựng việc gia hạn Hợp đồng, để Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền cho phép gia hạn hợp đồng thực hiện dự án (trường hợp đủ điều kiện).

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa phương có dự án): Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa phương có dự án nhà ở): Xây dựng kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng (trong đó quy định cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án); Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm điểm trách nhiệm trường hợp để xảy ra việc chậm trễ trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Báo cáo những dự án đủ điều kiện bàn giao mặt bằng làm cơ sở đôn đốc nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giao đất và tính tính tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (địa phương có dự án nhà ở) giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ được duyệt; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và thẩm định hồ sơ giao đất theo quy định.

Hội đồng thẩm định giá đất: Đẩy nhanh công tác thẩm định phương án giá, giá đất cụ thể các dự án nhà ở theo quy định.

Sở Xây dựng: Thực hiện các thủ tục về xây dựng đảm bảo thời gian theo quy định; Đẩy nhanh công tác thẩm định tổng mức đầu tư làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Thông báo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này đến các Chủ đầu tư dự án nhà ở biết, tổ chức thực hiện theo quy định./.