DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi quản lý, sử dụng

13/12/2023 16:15
Ngày 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi quản lý, sử dụng.

Theo đó, phê duyệt danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 01 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi quản lý, sử dụng; cụ thể:

Về đất: Tổng diện tích khuôn viên đất: 605,9 m2. Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo sổ sách kế toán 908.850.000 đồng.

Về nhà: Tổng số ngôi nhà: 01 ngôi nhà. Tổng diện tích sàn xây dựng nhà: 471,1 m2. Tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán (đến 31/12/2022): 3.150.337.000 đồng. Tổng giá trị còn lại theo sổ sách kế toán (đến 31/12/2022): 2.299.982.000 đồng.

Lý do, mục đích bán: Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, sau khi sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trên hiện dôi dư, các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng. Tăng thu ngân sách, tạo nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.

Hiện trạng sử dụng: Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH, các cơ sở nhà đất trên hiện dôi dư, không có nhu cầu sử dụng.

Mục đích sử dụng đất khi bán: Đất ở đô thị (ODT); theo quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hoà Bình năm 2023; Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 30/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Kim Bôi; Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 31/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Bôi; Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Bôi.

Phương thức bán tài sản: Bán đấu giá.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi.

Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước Hoà Bình (TK 3941.0.9061923) theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi chịu trách nhiệm thực hiện hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản và đăng ký kê khai biến động giảm tài sản đối với cơ sở nhà đất theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 144/2017/TTBTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; đồng thời cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo quy định. Thuê tổ chức có đủ các điều kiện để thực hiện thẩm định giá khởi điểm tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm. Trên cơ sở giá khởi điểm được phê duyệt, tiến hành thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm theo quy định. Thực hiện giám sát việc tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật cơ sở nhà, đất được phê duyệt danh mục bán nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi theo mục đích sử dụng đất mới để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định./.