DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp

14/12/2023 16:00
Ngày 13/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 11068/TB-VPUBND Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp.

Theo đó, ngày 11 tháng 12 năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí là Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp, Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình). Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn báo cáo khái quát kết quả triển khai các thủ tục để đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch; ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn đã kết luận như:

Về dự án đầu tư xây dựng Đường từ Ủy ban nhân dân xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đi đường Hồ Chí Minh (phục vụ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch): Giao Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý: nghiên cứu, sớm tổ chức thẩm định dự án theo quy định, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về công tác giải phóng mặt bằng: Giao Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để bố trí tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch. Làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây để tổ chức thực hiện thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình quản lý, đã quy hoạch đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch. Chỉ đạo tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu vực phải giải phóng mặt bằng và dự án tái định cư để các hộ gia đình thuộc diện tái định cư xem xét, lựa chọn phương án tái định cư. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền vận động; đề nghị các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận để các cơ quan, đơn vị thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch theo chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khu nhà ở cho công nhân và thiết chế công đoàn: Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình để thống nhất về trình tự, thủ tục, nguồn tài chính, cơ quan làm chủ đầu tư để thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án và các nội dung liên quan khác nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu nhà ở cho công nhân và thiết chế công đoàn.

khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhuận Trạch: Giao Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: nghiên cứu đề xuất thời gian động thổ, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhuận Trạch (dự kiến quý I năm 2024) theo quy định của pháp luật hiện hành

Về tiếp tục thực hiện Thông báo số 7412/TB-VPUBND ngày 29/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ dự án hạ tầng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và khu vực dự kiến xây dựng khu nhà ở công nhân và thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp: Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Thông báo số 7412/TB-VPUBND ngày 29/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh./.