DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình, huyện Lương Sơn và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, thành phố Hòa Bình

19/10/2023 16:30
Ngày 19/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1835/UBND-KTN về việc đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình (chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn) và Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn (chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) chấp hành thực hiện tốt các nội dung: Nghiêm túc chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung huy động mọi nguồn vốn tự có của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước, không phụ thuộc quá nhiều vào các tổ chức tín dụng. Trước mắt trong năm 2023 thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng như cam kết của các doanh nghiệp tại các văn bản: Công văn số 37/STDKHB-BQLDA ngày 27/9/2023 của Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình; Công văn số 37/STDKHB-BQLDA ngày 27/9/2023 của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn.

Sau khi các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thì chủ đầu tư dự án làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng đợt theo phân khu chức năng quy hoạch dự án, tương ứng với tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án. Có lộ trình thích hợp, đẩy nhanh tiến độ nộp tiền sử dụng đất để hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án trước quý III/2024. Sau thời hạn này, trường hợp các Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình và Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn về hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với tiến độ nộp tiền sử dụng đất theo từng đợt của dự án đầu tư.

Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, xem xét giải quyết các nội dung kiến nghị về lĩnh vực xây dựng của các Công ty, cụ thể: Kiến nghị của Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình về việc xem xét và chấp thuận cho Công ty triển khai và được nghiệm thu từng phần việc hoàn thành xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, tương ứng theo từng phân khu theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Kiến nghị Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn về việc cho phép nhà đầu tư được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn và xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

(Lưu ý: Chủ đầu tư dự án nộp đủ số tiền sử dụng đất đã xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã phê duyệt trước khi được điều chỉnh quy hoạch dự án (theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thu đất, thuê mặt nước)).

UBND huyện Lương Sơn: Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Đôthị sinh thái Dầu khí Hòa Bình khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm giao đất cho chủ đầu tư đối với diện tích còn lại của dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

UBND thành phố Hòa Bình: Khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn về các nội dung: xử lý các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với 07 hộ dân có đất trong diện tích UBND tỉnh đã giao đất (đợt 1) cho chủ đầu tư, nhưng 07 hộ dân chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; sớm có phương án di dời các công trình thủy lợi nằm trên tuyến đường vào dự án (tuyến QH-01). Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng để sớm giao đất đối với diện tích còn lại của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc tại phường Kỳ Sơn và xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình.

Cục Thuế: Tiếp tục đôn đốc việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các Công ty theo quy định. Chủ trì xem xét giải quyết nội dung Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình kiến nghị “UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh xem xét, báo cáo các Bộ ban ngành, cấp có thẩm quyền về việc miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của dự án để hỗ trợ cho Công ty có thêm nguồn lực tài chính phục hồi hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển dự án”./.