DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu

28/12/2023 16:30
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 06/CTĐT-UBND cấp lần đầu ngày 10/3/2017, thay đổi lần thứ hai ngày 09/02/2021 với các nội dung như sau:

Diện tích sử dụng đất điều chỉnh từ 146,5ha xuống còn khoảng 118,17ha.

Đối với quy mô đầu tư dự án: Công suất và sản phẩm, dịch vụ cung cấp ban đầu đầu khoảng 3.000 tấn rau củ quả sạch/năm; 500 tấn cây ăn quả/năm; 1 triệu cành hoa/năm; 3,0 triệu cây giống/năm; phục vụ khoảng 200.000 người/năm khách tham quan và lưu trú. Nay điều chỉnh thành: cung cấp ban đầu đầu khoảng 1.350 tấn rau củ quả sạch/năm; 600 tấn cây ăn quả/năm; 10 triệu cành hoa/năm; 3,0 triệu cây giống/năm; 800 tấn cây dược liệu/năm; phục vụ khoảng 200.000 người/năm khách tham quan và lưu trú.

Tổng vốn đầu tư dự án từ 158.000.000.000 đồng tăng lên thành 359.000.000.000 đồng.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến tháng 7/2022 hoàn thành đưa vào hoạt động, điều chỉnh thành tháng 12/2026 hoàn thành và đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Hòa Bình có trách nhiệm làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng rừng trong phạm vi khu đất điều chỉnh và thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. Làm việc với Công ty khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình để rà soát hiện trạng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, trường hợp diện tích đất nêu trên không đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc trên đất có công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước, yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh diện tích nêu trên ra ngoài ranh giới dự án. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai, thực hiện lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Làm việc với Sở Xây dựng để tiến rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy mô đầu tư dự án được phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng. Lựa chọn thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn và tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng hạng mục công trình của dự án hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh được chấp thuận. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thực hiện phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để sớm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo đúng tiến độ điều chỉnh được chấp thuận. Trường hợp đến hết tiến độ điều chỉnh mà nhà đầu tư không hoàn thành đầu tư (trừ trường hợp bất khả kháng), nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 06/CTĐT-UBND cấp lần đầu ngày 10/3/2017, thay đổi lần thứ hai ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa thể thao và du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu có trách nhiệm thi hành quyết định này./.