ListNewByCategory

Xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

(10/05/2024)
Ngày 09/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 693/UBND-THNV gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc xây dựng Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2024

(10/05/2024)
Ngày 04/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3724/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2024 (họp ngày 03/5/2024).

Rà soát, thống kê thực trạng, tổng hợp kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê số hộ, số thửa, diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận

(10/05/2024)
Ngày 09/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3861/VPUBND-KTN gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình về việc rà soát, thống kê thực trạng, tổng hợp kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê số hộ, số thửa, diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(10/05/2024)
Ngày 08/5, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 1017-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

(09/05/2024)
Những năm qua, công tác phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội quan tâm lãnh đạo. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách được ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đội ngũ doanh nhân phát triển cả về số lượng, chất lượng, trình độ quản lý doanh nghiệp được nâng lên. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hiển thị 51 - 60 of 6.752 kết quả.