ListNewByCategory

Sửa đổi hiệu lực thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(08/04/2024)
Ngày 28/3, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 360/NQ-HĐND về việc sửa đổi hiệu lực thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030

(08/04/2024)
Nhằm nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng các-bon và phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ngày 04/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2030.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi kiểm tra về tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình

(05/04/2024)
Ngày 04/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2862/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi kiểm tra về tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình.

Giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (đợt 1)

(05/04/2024)
Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (đợt 1).

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

(04/04/2024)
Ngày 28/3/2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 371/NQ-HĐND về Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 181 - 190 of 6.752 kết quả.