DetailController

Chỉ đạo điều hành

Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/06/2024 14:16
Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg đến các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che các hành vi vi phạm, trục lợi từ việc chèo kéo, ép giá, quảng cáo sai sự thật... trong hoạt động kinh doanh du lịch, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, phát triển và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên độc đáo để phát triển du lịch bền vững. Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, phòng chống các tệ nạn xã hội, chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,...; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách theo phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trồng và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan, đặc biệt là tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong cơ sở kinh doanh du lịch (lưu trú, phương tiện vận chuyển khách, khu vui chơi giải trí…). Xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia kinh doanh và cung cấp dịch vụ, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; quy hoạch các khu vực phát triển kinh tế đêm gắn với dịch vụ du lịch; phát triển đa dạng các dịch vụ, sản phẩm du lịch về đêm tại các khu vực tập trung đông khách du lịch của địa phương. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc Bộ,… Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, mở rộng liên kết, hợp tác với một số tỉnh, thành phố là trung tâm du lịch lớn trong cả nước như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Bình, các tỉnh miền Trung... để hình thành tuyến du lịch liên vùng kết nối giữa các địa phương với sản phẩm, chuỗi sản phẩm đặc thù, khác biệt của từng địa phương theo phương châm Một cung đường - Nhiều điểm đến”. Bố trí nguồn lực và kinh phí phù hợp cho công tác chuyển đổi số trong phát triển du lịch, đồng bộ với nội dung chuyển đổi số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện; tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số về du lịch tại Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” (ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/NQCP ngày 15/8/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ. Đẩy mạnh liên kết vùng thông qua hợp tác phát triển du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc Bộ,… Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, mở rộng liên kết, hợp tác với một số tỉnh, thành phố là trung tâm du lịch lớn trong cả nước như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Bình, các tỉnh miền Trung... Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch để hình thành các động lực tăng trưởng du lịch; kết nối tour, tuyến, điểm du lịch liên kết giữa các địa phương, có sự tham gia của các Hiệp hội và các doanh nghiệp du lịch theo phương châm "một cung đường - nhiều điểm đến", hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

Chủ động đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và phối hợp với các cơ quan liên quan để xuất hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, các ấn phẩm du lịch; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp định hướng phát triển sản phẩm, thương hiệu du lịch của tỉnh; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan kết nối hạ tầng dịch vụ, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm, giữ chân du khách để kích cầu du lịch.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử văn minh. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương trong tỉnh, nhất là vào dịp tết và lễ hội, tháng cao điểm; tại các khu di tích, các công trình văn hóa, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./.