DetailController

Chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030

13/06/2024 14:05
Ngày 28/5/2024, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1196 - QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030, gồm các đồng chí sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Phó Trưởng ban Thường trực).

Các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm:

Đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chi huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy.

Các đồng chí Chánh Văn phòng: Tinh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Ke hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.

Các đồng chí: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Ban Chđạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030 đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo xem xét đề ra chu trương, định hướng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Được thành lập Tổ tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ dân gian, nghệ nhân liên quan, T giúp việc là cán bộ, công chức, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo để giúp Ban Chỉ đạo đề ra chủ trương, định hướng, dự thảo các văn bản, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đ án. Tổ Tư vấn, Tổ giúp việc được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đ án của các cơ quan, đơn vị liên quan; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng các tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đ án. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp việc Ban Chi đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tng hợp nội dung và xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Ch đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.