DetailController

Chuyển đổi số

Thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

17/05/2024 16:29
Ngày 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 732/UBND-NVK gửi các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ưu tiên bố trí nguồn lực, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương về kinh nghiệm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06 của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo tại Văn bản số 513/UBND-NVK ngày 09/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Bảo đảm hạ tầng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường thời lượng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về Đề án 06. Tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như: Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội, … giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Công an tỉnh phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh tiếp tục tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện./.