DetailController

Chuyển đổi số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

10/06/2024 11:26
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các đối tượng và cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số trong an sinh xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong mở tài khoản và chi trả thông qua tài khoản.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tích cực hướng dẫn các huyện rà soát cập nhật thông tin tài khoản vào phần Mềm MISPOSASOFT. Tính đến tháng 6/2024, toàn tỉnh đã rà soát, làm sạch được 40.736 người trên tổng số 41.099 người là đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội hàng tháng, đạt 99,12%. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đang tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện số liệu.

Các Ngân hàng thương mại, Bưu điện trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Chỉ thị 21/CT-TTg. Đến nay các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhân rộng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội hàng tháng. Tính đến hết ngày 05/6/2024 đã có 28.886/41.099 đã có tài khoản đạt tỷ lệ 70,28%. Thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cho 26.293/41.099 đối tượng, đạt tỷ lệ 63,97%.

Được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của đối tượng, người dân về chuyển đổi phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt; phương thức chi trả không dùng tiền mặt đảm bảo nhanh chóng, đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Hình thức triển khai hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ Thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Ngoài ra, phối hợp tích cực của các ngân hàng, Bưu điện đã cung cấp dịch vụ mạng lưới chi trả tới từng xã, phường, thôn, xóm. Người dân được miễn các loại phí dịch vụ thanh toán khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng.

Để tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện chi trả không sử dụng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nhận, chi trả an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt tại địa bàn./.