DetailController

Trồng trọt

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông sản đạt khoảng 6%/năm

26/03/2024 16:30
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-CP, Chương trình hành động số 15-CTr/TU và Kế hoạch số 136/KH-UBND đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch cụ thể để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hoa Kỳ

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản: Giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân từ 4,5-5%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5-6%/năm. Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm. Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 55%. Toàn tỉnh có ít nhất 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức trên 51,5%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 40 nghìn ha.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản đạt từ 3,3-3,5%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 6,5-7%/năm. Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm. Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 65%. Toàn tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 60% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức trên 51,5%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 60 nghìn ha.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngành đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nông dân và cư dân nông thôn nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các nhóm sản phẩm chủ lực và vùng sinh thái, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và chế biến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất.

Cụ thể đối với lĩnh vực trồng trọt: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng giá trị thấp sang các loại cây có giá trị cao, phù hợp sinh thái và nhu cầu thị trường; nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng chủ lực của tỉnh. Bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất chuyên trồng lúa nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn; rà soát xây dựng phương án chuyển đổi mạnh diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực giám sát và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh trên cây trồng; đẩy mạnh sử dụng vật tư phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc hữu cơ.

Về chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi chủ lực theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. Phát triển các giống đặc sản của địa phương, chăn nuôi hữu cơ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo lợi thế cạnh tranh. Bố trí quỹ đất phù hợp cho phát triển chăn nuôi, xa khu dân cư; kiên quyết di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư tập trung. Quản lý tốt đàn vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; xử lý triệt để tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong chăn nuôi. Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi, đồng thời phát triển các hình thức tiêu thụ sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm ổn định đầu ra, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Về thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản chủ lực theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh. Quan tâm đầu tư nuôi trồng các loài thủy đặc sản, có giá trị kinh tế cao, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, phát huy lợi thế mặt nước, hồ chứa thủy lợi, thủy điện để nuôi trồng thủy sản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

Về lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Tăng cường quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên; bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong công tác sản xuất giống phục vụ trồng rừng nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng. Đầu tư thâm canh trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước và chế biến hàng xuất khẩu.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; phát triển các làng nghề truyền thống, chương trình OCOP. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống. Khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về nông nghiệp nông thôn…