DetailController

Tiềm năng phát triển

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính mới huyện Lương Sơn

20/05/2024 16:30
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính mới huyện Lương Sơn.

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính mới huyện Lương Sơn.

Quy mô, phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch thuộc địa phận tiểu khu 11, 12, 14 và tiểu khu Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Tổng diện tích lập quy hoạch là 42,7 ha.

Mục tiêu: Cụ thể hoá Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng, nâng cao vai trò, vị thế và bổ sung hoàn thiện tính chất, chức năng của khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Lương Sơn. Cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế (diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm, quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị). Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Tính chất: Là Khu Trung tâm hành chính mới của huyện Lương Sơn, đóng vai trò là trung tâm về chính trị - hành chính, văn hóa - xã hội có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Khu Trung tâm hành chính mới huyện Lương Sơn có diện tích khoảng 42,7ha được dự kiến phân khu chức năng như sau: Khu cơ quan Huyện ủy, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Khu liên cơ quan các ngành (gồm các khối kinh tế xã hội). Khu trung tâm hội nghị. Quảng trường, cây xanh mặt nước, cảnh quan và hệ thống hạ tầng dịch vụ khác. Các khu đất hiện trạng (đất quân sự, đất ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang).Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể được xác định chính xác trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiêt, trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2017; tuân thủ theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Thông tư 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 ban hành QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024) và các quy định hiện hành, phù hợp với hiện trạng của khu vực lập qhuy hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn có trách nhiệm tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan về nội dung nhiệm vụ, đồ án (Văn bản xác nhận số liệu của các cơ quan có thẩm quyền về quản lý về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, an ninh quốc phòng, giao thông, giáo dục và các quy hoạch chuyện ngành khác có liên quan để xác định yêu cầu về cơ sở dữ liệu và yêu cầu về định hướng quy hoạch đảm bảo tính khả thi, tuân thủ quy định về quy hoạch xây dựng).

Dự kiến các hạng mục cần đầu tư xây dựng trong khu quy hoạch: Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu đất lập quy hoạch khớp nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, các công trình trong từng lô đất theo thứ tự ưu tiên. Các yêu cầu khi triển khai lập dự án, thi công đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cảnh quan và xây dựng công trình: Tiêu chí thiết kế cây xanh, chủng loại cây, kích thước đường kính cây, chiều cao, quy cách trồng, diện tích mảng cây xanh theo quy định tại các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành; Chiếu sáng đô thị sử dụng đèn led tiết kiệm năng lượng; Thiết kế đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải riêng, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tổng kinh phí lập đồ án quy hoạch (đã bao gồm VAT): 1.276.547.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy sáu triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).  

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách huyện Lương Sơn từ năm 2024.

Thời gian lập quy hoạch: Thời gian khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không quá 06 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt./.