DetailController

Tiềm năng phát triển

Cho phép Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An khai thác đất dôi dư phục vụ san lấp Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An tại huyện Lương Sơn

05/06/2024 15:25
Ngày 04/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy phép số 33/GP-UBND khai thác đất dôi dư phục vụ san lấp trong khu vực thực hiện Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An của Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An.

Theo đó, cho phép Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An san hạ cost theo quy hoạch, khối lượng đất dôi dư khi thực hiện hạ cost của Dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn được cung cấp làm vật liệu đất đắp thông thường cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định, với những nội dung sau:

Vị trí, khu vực khai thác: Trong phạm vi khu vực thực hiện dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Diện tích khai thác 3,36 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc từ điểm số 01 đến điểm số 12 có tọa độ xác định theo Phụ lục số 01 và được thể hiện trên Bản đồ khu vực tỷ lệ 1/5000 kèm theo.

Trữ lượng khai thác: 378.689 m3, trong đó: Khối lượng đất đắp tại dự án: 12.495 m3. Khối lượng đất dôi dư: 366.194 m3.

Độ sâu khai thác: Cost khai thác thấp nhất +10,3m.

Thời hạn khai thác: 01 năm (kể từ ngày cấp Giấy phép).

Công suất khai thác: 378.689 m3/năm.

Lệ phí cấp giấy phép: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An có trách nhiệm: Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành. Tiến hành hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp theo đúng toạ độ, diện tích, trữ lượng quy định tại Điều 1 Giấy phép này. Trước khi khai thác, phải thực hiện cắm mốc phạm vi khai thác; thông báo kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình; Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn; Ủy ban nhân dân xã Thanh Cao và các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát và xác định toạ độ, mốc giới khu vực, phạm vi khai thác tại thực địa. Thực hiện khai thác theo thiết kế và phương án đã phê duyệt; khối lượng đất dôi dư chỉ để cung cấp phục vụ xây dựng công trình, dự án: (1) Dự án Nhà máy sản xuất gỗ Phúc Lộc tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn với khối lượng khoảng 80.000 m3; đáp ứng 100% nhu cầu của dự án. (2) Khối lượng đất dôi dư còn lại ưu tiên cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn (nơi có nguồn đất san, lấp), rồi mới xem xét cho các công trình dự án trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bằng văn bản (trường hợp vì nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; công trình trọng điểm quốc gia hoặc các trường hợp khác thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện bằng văn bản).

Khi thi công khai thác phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho đất đai và các công trình liền kề, thực hiện đúng quy trình khai thác và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo phương án đã được thẩm định. Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại gây ra (nếu có).  Phải thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực khai thác. Phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện khai thác. Thực hiện hoàn công sau khai thác theo quy định của pháp luật hoặc đưa đất vào sử dụng theo dự án đã được phê duyệt. Thực hiện các nội dung, trách nhiệm của chủ đầu tư có đất dôi dư đề nghị cấp phép theo Văn bản số 1533/UBND-KTN ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc tăng cường công tác quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp ở khu vực có Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đất san, lấp của Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An theo giấy phép này. Trường hợp Công ty vi phạm quy định pháp luật có liên quan hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiện, nghĩa vụ quy định tại giấy phép đã được cấp, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tiến hành xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan.

Giao các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 1533/UBND-KTN ngày 06/9/2023 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện kiểm tra, giám sát việc hoạt động khai thác, vận chuyển đất san, lấp ở khu vực thực hiện dự án Tổ hợp dự án sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy, nhựa Việt An tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn của Công ty TNHH sản xuất cơ khí và Thương mại Việt An./.