DetailController

Tiềm năng phát triển

Thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)

03/06/2024 16:33
Ngày 31/5, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 166/SXD-QLN&TTBĐS về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1).

Theo đó, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 101/CV-CTTM ngày 27/5/2024 của Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh về việc thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai dự án tại Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Thông tin dự án cụ thể:

Tên dự án: Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và doanh nghiệp dự án Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh.

Quy mô diện tích đất: 83,54 ha.

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản: 373 lô thuộc giai đoạn 1 (tương ứng với 204.448,1m2 đất đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 02/11/2023) tại dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Trước khi thực hiện bán bất động sản hình thành trong tương lai đề nghị Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh thực hiện một số nội dung sau: Chỉ thực hiện việc bán bất động sản hình thành trong tương lai tại các vị trí được quy hoạch là đất ở và đã được giải phóng mặt bằng, giao đất và chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng xong phần hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện việc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 57, Điều 58, Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản số 56/2014/QH13; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Thực hiện việc giải chấp với Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo và định kỳ báo cáo kết quả giải chấp về Sở Xây dựng trước ngày 15 hàng quý; nếu Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh không thực hiện theo đúng thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng sẽ thu hồi văn bản và dự án được coi như chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đăng tải thông tin về dự án lên trang Web của Công ty theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Sở Xây dựng thông báo Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với nội dung trên./.