DetailController

Tiềm năng phát triển

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình (Phân khu số 1A)

19/12/2023 16:30
Ngày 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình (Phân khu số 1A).

Theo đó, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, như­ sau:

Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình.

Vị trí quy hoạch thuộc xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình, có ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp với xã Toàn Sơn. Phía Nam giáp hồ Hòa Bình. Phía Đông giáp cảng du lịch Bích Hạ. Phía Tây giáp rừng sản xuất.

Quy mô diện tích: Khoảng 494,64 ha.

Quy mô dân số: Khoảng 7.920 người, gồm dân cư hiện hữu và các điểm dân cư mới theo định hướng của quy hoạch chung xây dựng.

Khách du lịch: 150 - 170 nghìn lượt/năm.

Mục tiêu: Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII; Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035; Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2035. Khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống cơ sở hạ tầng đã có. Tận dụng các lợi thế sẵn có về giao thông, cảnh quan, tiềm năng du lịch và quỹ đất xây dựng; hình thành các khu vực chức năng cụ thể về du lịch nghỉ dưỡng, tạo quỹ đất ở mới và cải tạo điểm dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch chung xây dựng được duyệt. Có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường, đồng bộ, đảm bảo phát triển bền vững. Phân khu chức năng, xác định các chức năng chính, đảm bảo phù hợp với điều kiện hiện trạng và các định hướng của tỉnh. Bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Lựa chọn các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật phù hợp để thiết kế quy hoạch phân khu xây dựng kiến trúc, hạ tầng và công nghệ. Lập các phương án cơ cấu và quy hoạch phân khu sử dụng đất có tính khả thi cao làm cơ sở cho việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các hạng mục công việc khác có liên quan. Đề xuất các giải pháp cụ thể về quy hoạch không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường. Xác định hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Tính chất: Là khu chức năng với các mô hình nghỉ dưỡng cao cấp, khu đất ở thương mại và cải tạo điểm dân cư nông thôn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch các phân khu chức năng: Trên cơ sở tổ chức không gian và hệ thống giao thông chính, phân chia khu vực nghiên cứu thành 02 khu chức năng cụ thể như sau: Khu A: Khu dân cư và dịch vụ du lịch xã Hòa Bình: Quy hoạch phát triển khu nhà ở, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí; đồng thời cải tạo chỉnh trang các khu vực dân cư hiện hữu. Khu B: Khu dân cư và dịch vụ du lịch xã Toàn Sơn: Quy hoạch theo hướng phát triển điểm dân cư nông thôn kết hợp khai thác các loại hình du lịch đặc trưng; đồng thời cải tạo, chỉnh trang đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân và các tổ chức cá nhân biết và thực hiện; tổ chức việc thực hiện quy hoạch theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện theo đồ án đã được phê duyệt, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những khu vực có liên quan đến đất lúa, đất rừng (nếu có) sẽ được thực hiện theo các quy định về quản lý đất đai đang có hiệu lực thi hành./.