DetailController

Thủy sản

Tổng sản lượng khai thác thủy sản tháng 5/2024 ước đạt 200 tấn

10/05/2024 17:02
Tháng 5/2024, sản xuất thủy sản trên địa bàn tương đối thuận lợi. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, thủy sản nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Cơ quan chức năng tích cực chỉ đạo, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất. Do đó, các chỉ tiêu về phát triển sản xuất đều đảm bảo.
Sản lượng cá giống tháng 5 ước đạt 20 triệu con giống con các loại.

Theo Chi cục Thủy sản, sản lượng cá giống tháng 5 ước đạt 20 triệu con giống con các loại. Lũy kế năm 2024 ước đạt 80 triệu con đạt 40% kế hoạch năm. Các cơ sở sản xuất chủ yếu là: Ương dưỡng cá bột, cá hương, cá giống gồm các loài cá truyền thống và một số loài đặc sản như: Cá Chiên, Lăng, Tầm, Bỗng... phục vụ cho sản xuất.

Toàn tỉnh duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha ( nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha). Trong kỳ báo cáo diện tích nuôi đạt khoảng 97%, diện tích còn lại đang cải tạo chuẩn bị thả giống. Số lồng nuôi cá 4.900 lồng. Sản lượng nuôi trồng tháng 5 ước đạt 850 tấn. Luỹ kế từ đầu năm ước đạt 4.149 tấn, đạt 43,21 % kế hoạch giao.

Việc khai thác thủy sản diễn ra chủ yếu là trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập. Phương tiện, ngư cụ khai thác gồm chủ yếu là thuyền, lưới, vó đèn. Đối tượng khai thác là các loại cá: Cá vền, ngão, tép dầu và tôm sông. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 5 ước đạt 200 tấn. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, ước đạt 957 tấn đạt 39,8% kế hoạch đề ra./.