DetailController

Giáo dục

Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 tại Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình

11/10/2023 16:30
Ngày 10/10/2023, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 161-QĐ/BTGTU ngày 30/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình.

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình đã chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và yêu cầu của Đoàn Kiểm tra. Cung cấp tài liệu, văn bản và gửi báo cáo kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Kiểm tra theo quy định, quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng. Nội dung báo cáo đã đánh giá sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TU; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình đã kịp thời quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế địa phương; chú trọng chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp cận Chương trình GDPT 2018; xây dựng và thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương trường học, tập trung giáo dục đạo đức học sinh; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mở rộng quỹ đất các trường học. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giáo dục. Qua 10 năm triển khai thực hiện, công tác đổi mới giáo dục trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả ở tất cả các ngành học, bậc học.

Với những kết quả đạt được, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc về phong trào giáo dục của tỉnh; được Khối thi đua của tỉnh, thành phố xếp thứ nhất, nhì; các đơn vị trường học từ giáo dục Mầm non đến giáo dục THCS đều được tặng Cờ dẫn đầu phong trào của các cấp học, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình đã kịp thời quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị số 45-CT/TU đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế địa phương. 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, công tác sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ thành phố, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều Đảng bộ phường, xã, cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác biên soạn lịch sử theo kế hoạch đề ra. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ làm công tác sưu tầm, biên soạn có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên được cấp uỷ các cấp quan tâm triển khai với nhiều hình thức, thu được những kết quả tích cực. Công tác nghiên cứu, biên soạn và in ấn các công trình lịch sử nhận được sự ủng hộ về tư liệu, vật chất,... của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Chất lượng các ấn phẩm, công trình lịch sử Đảng bộ, truyền thống ngày càng được nâng cao. Kết quả công tác nghiên cứu biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ít cấp uỷ, chính quyền, đơn vị cơ sở trực thuộc Thành ủy chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp có nơi, có lúc chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất một số trường xây dựng lâu đã xuống cấp, phòng học, phòng chức năng, diện tích sân chơi, sân tập chưa đáp ứng được yêu cầu quy định. Một số trường chưa có các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện học sinh; chất lượng học sinh chưa đồng đều.

Từ những nội dung trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quán triệt sâu sắc quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển bền vững, ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện. Công tác tuyên truyền phải tác động mạnh mẽ vào ý thức, trách nhiệm, huy động được các nguồn lực để xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chú trọng rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hoà Bình giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình GDPT năm 2018, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Thực hiện nội dung đổi mới giáo dục theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trong danh mục xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn quốc gia, các trường học thuộc địa bàn các xã vùng khó khăn. Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kinh nghiệm và có trình độ để nghiên cứu, biên soạn và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lịch sử Đảng ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong phát triển giáo dục và đào tạo, trong nghiên cứu, biên soạn, xuất bản công trình lịch sử Đảng bộ địa phương./.