DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP trong tháng 2

09/02/2023 00:00
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06/CP) và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ngày 08/02/2023.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện một số nội dung trọng tâm trong tháng 02/2023, cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát thẻ Bảo hiểm y tế của người dân còn hiệu lực để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc qua ứng dụng VneID để khám, chữa bệnh.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua việc đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh./.