DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023

22/03/2023 16:11
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, hiện nay, tỉnh đã thực hiện tích hợp được 1.387 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên tổng số 1.878 dịch vụ công đạt 73,85%. Trong đó đã triển khai thực hiện 14/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân. Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Lực lượng Công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, một phần để cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện ứng dụng định danh, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân qua công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) phục vụ các giao dịch của công dân qua sử dụng các dịch vụ và tiện ích do các Bộ, ngành đã xác thực và đảm bảo. Thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử; từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử  cho công dân dần thay thế các giấy tờ trong một số các giao dịch theo quy định của pháp luật. Trong tháng 3/2023, Công an tỉnh đã cấp CCCD, kèm định danh điện tử cho 2.595 công dân. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo tiến độ và lộ trình của Đề án 06/CP đề ra.

Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã triển khai việc thực hiện tích hợp giải quyết 1.084 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, trong đó có 517 hồ sơ đăng ký khai sinh mới, 264 hồ sơ đăng ký khai tử mới và 303 hồ sơ đăng ký kết hôn. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 08/5/2022, tính đến thời điểm hiện nay đã tiếp nhận và giải quyết, trả cho người dân 03 hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết 223 hồ sơ TTHC hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến nay các huyện, thành phố đã phối hợp thực hiện rà soát làm sạch cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện nay đã làm sạch được trên 70% dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thí điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại 02 phường (Tân Thịnh và Tân Hoà) và 02 xã (Hoà Bình và Mông Hoá) thuộc thành phố Hoà Bình, kết quả đã chi trả qua tài khoản cho 434/586 đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đảm bảo duy trì tốt việc kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay, các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện ký số xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tổng số mũi tiêm đã ký: 1.780.869; Tổng số đối tượng được ký cấp hộ chiếu vắc xin: 908.945 đối tượng. Chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện ứng dụng định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân qua công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại CCCD phục vụ các giao dịch của công dân qua sử dụng các dịch vụ và tiện ích số do các bộ, ngành đã xác thực và đảm bảo. Công an tỉnh thường xuyên bổ sung, hoàn thiện dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” đảm bảo cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Trong tháng thực hiện Cấp thẻ CCCD cho 7.021 công dân, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận được 710.182/723.028, đạt 98,22%. Thực hiện cấp CCCD, kèm định danh điện tử cho 2.595 công dân, đến nay toàn tỉnh cấp tài khoản định danh cho: 265.815/736.843 tài khoản.

Cùng với đó, hoàn thành việc kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang tổ chức nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo các yêu cầu mới nêu trên theo trình tự, thủ tục về đấu thầu được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương. Tiếp tục chỉ đạo Công an trong tỉnh tập trung làm sạch và duy trì dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ kết nối, chia sẻ trong giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải quyết những tồn tại chậm muộn trong việc đăng ký quản lý cư trú trên phần mềm và trên Cổng dịch vụ công. Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với Công an các huyện, thành phố tuyên truyền về 07 phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú qua loa đài, bản tin, zalo, facebook, tuyên truyền miệng, pano, áp phích, các chuyên mục, trang tin,... đến người dân. Toàn tỉnh đã xây dựng 162 mô hình Tổ Công tác chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn Công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, sử dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử./.