DetailController

Giao thông

Xây dựng đường Hoà Lạc, đoạn trên địa phận tỉnh Hoà Bình theo hình thức hợp đồng BT

15/12/2009 00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với chủ trương đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc - thành phố Hoà Bình, đoạn trên địa phận tỉnh Hoà Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (hợp đồng BT) trên cơ sở UBND tỉnh Hoà Bình xác định được nguồn vốn để thanh toán cho Nhà đầu tư từ việc khai thác quỹ đất hai bên đường.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hoà Bình thống nhất với Bộ GTVT về quy mô, quy hoạch toàn tuyến và việc quản lý, khai thác tuyến đường sau khi hoàn thành; Bộ GTVT thông báo với Nhà đầu tư BOT nước ngoài về việc thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường nêu trên theo quy định, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tây nghiên cứu đầu tư đoạn còn lại trên địa phận tỉnh Hà Tây để đảm bảo khai thác hiệu quả toàn tuyến. Đồng thời, UBND tỉnh Hoà Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm lựa chọn Nhà đầu tư để đàm phán, ký kết Hợp đồng BT với Nhà đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đảm bảo đúng các quy định hiện hành.