DetailController

Giáo dục

Xã Độc Lập (thành phố Hòa Bình): Dồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2023

28/03/2023 15:42
Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Xã đang tích cực hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Qua báo cáo rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới tính đến ngày 31/12/2022, xã Độc Lập đã đạt được 9/19 tiêu chí. Hiện còn 10 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: Tiêu chí số 1 (quy hoạch); tiêu chí số 2 (giao thông); tiêu chí số 5 (trường học); tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa); tiêu chí số 10 (thu nhập); tiêu chí số 11 (nghèo đa chiều); Tiêu chí số 15 (y tế); tiêu chí số 16 (văn hóa); tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm); tiêu chí số 19 (quốc phòng và an ninh).

Để xã Độc Lập được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 theo kế hoạch, các phòng, đơn vị thành phố và UBND xã Độc Lập cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát quy hoạch; phối hợp với Chi cục thống kê khu vực Hòa Bình – Đà Bắc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân đầu người theo Quyết định số 1245, ngày 30/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tham mưu thực hiện tiêu chí số 1 về quy hoạch theo quy định. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án của đơn vị để hỗ trợ xã Độc Lập đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí về giao thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường học nhằm đảm bảo các tiêu chí trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Xây dựng kế hoạch và hỗ trợ các trường tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, lồng ghép các Chương trình, dự án để hỗ trợ xã Độc Lập đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí về văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa theo quy định.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ xã Độc Lập giảm nghèo, nâng cao thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các tiêu chí trong năm 2023.

Các phòng, ban, đơn vị: căn cức theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hỗ trợ xã Độc Lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023; phối hợp với UBND xã Độc Lập và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, được giao phụ trách; tham mưu, đề xuất UBND thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động làm việc, hướng dẫn xã Độc Lập triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ xong trong tháng 10/2023.

UBND thành phố giao UBND xã Độc Lập tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM để cán bộ và nhân dân trong xã cùng chung sức xây dựng NTM. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, phấn đấu xã Độc Lập đạt chuẩn NTM năm 2023 theo kế hoạch. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chú trọng phát triển sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại xã, triển khai và nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động. Giao các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, tuyên truyền, vận động, đẩy  mạnh thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác thu gom rác thải và tổ chức thực hiện việc phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt của gia đình vào nơi quy định; các hộ chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu đạt chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới của xã, huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm theo quy định./.