DetailController

Trồng trọt

Triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế

28/12/2023 16:30
Ngày 27/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 11529/VPUBND-KTN về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế.

Theo đó, ngày 26/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9471/BNN-LN về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn; theo đó, triển khai ngay một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương làm cơ sở để chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp tiền theo đơn giá trồng rừng của tỉnh. Rà soát diện tích đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; thực hiện trồng rừng thay thế khi địa phương còn quỹ đất; chỉ đề xuất trồng rừng thay thế sang tỉnh khác khi không còn quỹ đất hoặc còn quỹ đất nhưng điều kiện lập địa không phù hợp để trồng rừng. Giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc trồng rừng thay thế trong thời gian 12 tháng kể từ khi chủ dự án nộp tiền về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) cấp tỉnh, không để tồn đọng quỹ. Chỉ đạo thực hiện trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất của chủ rừng được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp (trừ chủ rừng là doanh nghiệp tư nhân); hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi) trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Chỉ đạo rà soát đối với kinh phí trồng rừng thay thế chủ dự án đã nộp vào Quỹ BV&PTR cấp tỉnh nhưng chưa có kế hoạch, nội dung chi, chưa sử dụng trước ngày Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định, đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế không thấp hơn diện tích do các chủ dự án nộp tiền. Trường hợp không còn quỹ đất trồng rừng thay thế, thì tiến hành các thủ tục chuyển tiền về Quỹ BV&PTR Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác theo quy định.

Đối với các địa phương có nhu cầu tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế từ các tỉnh không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế, khẩn trương tổng hợp, rà soát diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 01/02/2023.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu thực hiện nội dung Công văn trên; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.