DetailController

Giáo dục

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023

11/04/2023 17:00
Để tổ chức đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 10/4/2023 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023, cụ thể như s

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Diễn đàn trẻ em năm 2023 được tổ chức từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương và phải đảm bảo quyền bình đẳng, quyền tham gia của trẻ, đảm bảo an toàn và tạo không khí thân thiện, cởi mở cho các em trong quá trình tham gia Diễn đàn.

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 là: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.

Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung hoạt động gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; Hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Tổ chức Diễn đàn trẻ em; Vận động nguồn lực; Hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; Công tác kiểm tra

UBND tỉnh yêu cầu triển khai Tháng hành động Vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 gửi trước ngày 15/5/2023.