DetailController

Chuyển đổi số

Triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

12/04/2024 16:15
Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 527/UBND-NVK về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Công văn số 1043/BTTTT-CĐSQG ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản: Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023; Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trực tuyến toàn trình cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2024; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thanh toán trực tuyến, thủ tục hành chính (TTHC) có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Căn cứ các Quyết định công bố danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành chủ quản công bố, tham mưu, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản công bố của Bộ, ngành chủ quản.

Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định.

Các sở, ban, ngành chủ trì, rà soát lại các TTHC, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp. Thời gian trước ngày 25/4/2024.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức, hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, nâng cao chất lượng, bổ sung các tính năng, chức năng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công và thúc đẩy người dân sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thiết kế, thiết kế lại giao diện, trải nghiệm người dùng đối với các dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai các dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng; phương thức trao đổi thông tin, trạng thái về hồ sơ quá các ứng dụng; tích hợp, khai thác nên tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai; đảm bảo theo đề nghị tại mục 2, Công văn số 1043/BTTTTCĐSQG ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống thông tin của Kho bạc Nhà nước, Thuế theo hướng dẫn Kho bạc Nhà nước, Tổng Cục thuế để thực hiện thanh toán trực tuyến dịch vụ công theo quy định. Triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đảm bảo lưu giữ dữ liệu giải quyết dịch vụ công, phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công. Thực hiện việc kết nối toàn diện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng cường giám sát, đo lường đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đề nghị tại mục 1, Công văn số 1043/BTTTT-CĐSQG ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng UBND tỉnh trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục duy trì cung cấp đầy đủ, đa dạng các kênh tương tác hỗ trợ người dân các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính, Hỏi - Đáp, câu hỏi thường gặp, Phản ánh, kiến nghị, Khảo sát, đánh giá sự hài lòng và Trợ lý ảo… và đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu trong thời gian hành chính để hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi của người dùng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu rà soát và bổ sung đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết./.