DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Triển khai hiệu có hiệu quả Chiến lược quốc gia về Các mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh

16/12/2022 00:00
Trong năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thụ, phát triển các công nghệ với việc tập trung vào lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của địa phương.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và người dân; các sở, ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; hệ thống thông tin một cửa điện tử được kết nối thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã đã nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức; chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của tỉnh cũng được nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với việc chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Trong đó, tiếp tục Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 của Thủ tương Chính phủ, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh về nội dung liên quan đến CMCN 4.0 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương chính sách lớn chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến sử dụng và phát huy hiệu quả mạng xã hội, Internet để nâng cao nhận thức của xã hội về việc chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các văn bản pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Ban hành các quy định, quy chế về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Rà soát, ban hành các chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả các dự án của đô thị thông minh, chính quyền điện tử của tỉnh theo chương trình, đề án đã được phê duyệt. Xây dựng cơ sở dữ liệu số của tỉnh trên tất cả lĩnh vực, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm điều kiện tham gia cuộc CMCN 4.0.

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu nhất là hạ tầng kết nối số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Sớm triển khai lập quy hoạch các đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Triển khai hạ tầng băng thông rộng, chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số của tỉnh. Phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu của tỉnh, kết nối đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tập trung của tỉnh đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố, đô thị thông minh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh. Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) trên địa bàn tỉnh.

Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, phát triển các nền tảng số, phát triển kinh tế số. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, hướng đến Chính quyền số. Trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan Nhà nước một cách tập trung, thông suốt. Tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác.

Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu của cuộc CMCN lần thứ tư. Tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng ứng dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các lĩnh vực. Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo. Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Bố trí cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin, cải cách hành chính theo hướng hiện đại.

Có chính sách phát triển các ngành, công nghệ ưu tiên. Ưu tiên phát triển các ngành có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông. Tạo điều kiện tối đa để thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và thành phần kinh tế, tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục chuyển giao, ứng dụng nhanh thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong các khâu của hoạt động sản xuất nông nghiệp, dược liệu, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường của tỉnh.

Hội nhập và hợp tác quốc tế. Chủ động tham gia, đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo. Rà soát, triển khai các văn bản luật pháp, chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài về lĩnh vực công nghệ thông tin theo hướng nâng cao tiêu chuẩn công nghệ.

Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh trên cơ sở Đề án chuyển đổi số quốc gia. Tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; cải thiện chỉ số xếp hạng về Chính quyền điện tử./.