DetailController

Giáo dục

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao đông nông thôn năm 2023

21/04/2023 17:15
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn gửi UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị dạy nghề nông nghiệp về việc triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023.

Để triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch đã được giao; tập trung đào tạo một số nội dung như sau:

Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: Tiếp tục đào tạo cho lao động để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, của vùng; phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn; Đào tạo cho người lao động biết ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; các nghề mới, nghề giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu; Đào tạo cho người lao động nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển các nghề mới, nghề đặc thù thu hút nhiều lao động nông thôn và đáp ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong thời gian tới.

Về tài liệu đào tạo đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị dạy nghề nông nghiệp tiếp tục xây dựng và sử dụng các chương trình, giáo trình cho phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới (năm 2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng được 60 chương trình, giáo trình nghề nông nghiệp; ban hành 38 chuẩn đầu ra; 10 định mức kinh tế kỹ thuật). Ưu tiên số hoá, xây dựng học liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở lớp đào tạo trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Lựa chọn các đơn vị đào tạo có năng lực cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tài liệu đào tạo nghề nông nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, kỹ năng dạy học cho đội ngũ khuyến nông, nghệ nhân, thợ giỏi, nông dân giỏi để đội ngũ này tham gia vào dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Kết hợp đào tạo nghề trong hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và gắn với chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau học nghề, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ;

Cần đẩy mạnh việc thực hiện tri thức hoá nông dân, tiến tới vinh danh nông dân chuyên nghiệp, đặc biệt là nông dân tham gia trong Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn của Bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động thôn thôn quan tâm, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở để tháo gỡ, triển khai./.