DetailController

Giáo dục

Triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh

04/05/2023 16:10
Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Kế hoạch tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hóa học đường. Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa học đường góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc và trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuyên truyền, giáo dục triển khai một cách thực chất thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tôn trọng ý kiến học sinh, sinh viên. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu. Tăng cường quản lý, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng văn hóa học đường; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xung quanh các trường học; thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường… Phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có ở cơ sở để phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa học đường. Xây dựng phương án sử dụng chung các công trình văn hóa, thể thao trên cùng địa bàn; có chế độ ưu tiên cho người học khi vui chơi, tham quan tại các công trình thể thao, văn hóa, sân chơi; chú trọng tổ chức các hoạt động tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa, đền đài, nghĩa trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các cơ sở giáo dục, các vùng miền, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động; đáp ứng yêu cầu về cơ sở bảo đảm chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, văn hóa, văn nghệ thể thao. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức trong hoạt động giảng dạy và hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của mọi thành viên tạo sự lan toả với cộng đồng xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa của học sinh và tình hình thực tế của đơn vị. Giáo dục, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước; xây dựng, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, của địa phương. Tăng cường thực hiện các giải pháp phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập, nhất là các chương trình, đề án đã được UBND tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề cao danh dự, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể và bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương. Bảo đảm các cơ sở giáo dục đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, các công trình vệ sinh, khu vui chơi, trồng cây xanh trong sân trường bảo đảm môi trường sư phạm thân thiện, an toàn. Hằng năm, cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Thực hiện tốt công tác truyền thông và thông tin, báo cáo, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp./.