DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Triển khai Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”

14/12/2022 00:00
Ngày 09/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trong nhà trường

Thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động GDNN (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN, trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - GDTX và doanh nghiệp có tham gia hoạt động GDNN). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động GDNN.

Theo kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 25 nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và  người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, đặc biệt đối với  các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và cơ sở đào tạo cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN, các  nội dung pháp luật liên  quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung PBGDPL bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo.

Phấn đấu 70% cơ sở hoạt động GDNN, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động GDNN.

Kế hoạch cũng xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN./.