DetailController

Giáo dục

Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

12/09/2023 16:30
Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhằm mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh (gồm 01 thư viện tỉnh và 10 thư viện cấp huyện) được quản lý, khai thác, cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ số và được liên thông, tích hợp chia sẻ dữ liệu với nhau. Thư viện tỉnh phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác; có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; 70% tài liệu, thư tịch cổ, tài nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do thư viện sưu tầm, thu thập được số hóa; 100% người làm công tác thư viện tại Thư viện tỉnh được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại nhằm nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực thư viện; được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý. Quan tâm đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc và cơ sở vật chất đảm bảo thư viện huyện, thành phố hoạt động hiệu quả. Phấn đấu 100% thư viện công cộng cấp huyện được trang bị phần mềm quản lý thư viện, phần mềm thư viện số và có trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến; thực hiện việc liên kết, chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa các Thư viện; 100% người làm công tác thư viện tại Thư viện công cộng cấp huyện được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Thư viện chuyên ngành và thư viện cơ sở giáo dục: Phấn đấu 60% thư viện chuyên ngành, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được trang bị phần mềm quản lý thư viện hoặc có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).  80% người làm công tác thư viện tại các thư viện chuyên ngành và thư viện cơ sở giáo dục được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi lúc, mọi nơi, cụ thể:  Duy trì 100% thư viện công cộng được đầu tư phát triển thư viện số, thực hiện kết nối liên thông; 70% thư viện chuyên ngành, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được trang bị phần mềm quản lý thư viện hoặc có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế). Số hóa 90% tài liệu, thư tịch cổ, tài nguyên thông tin của các dân tộc thiểu số có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do các thư viện sưu tầm, thu thập được số hóa; 100% người làm công tác thư viện trên địa bàn toàn tỉnh được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm 8 nhóm: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; phát triển dữ liệu số ngành thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số ngành thư viện

UBND tỉnh giao: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn và cụ thể hóa vào nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thư viện hàng năm. Tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số, sử dụng và quản trị thư viện điện tử, thư viện số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Thư viện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đánh giá, tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc phát triển các nguồn tài nguyên thông tin, tài nguyên thông tin số và chuyển đổi số tại các thư viện trường học nhằm cung cấp các dịch vụ thông tin, dịch vụ thông tin số phục vụ cán bộ, giáo viên, học sinh ở các cấp học. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức làm công tác thư viện trường học tiếp cận với phương thức quản lý thư viện hiện đại.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc phát triển, trao đổi, cung cấp, chia sẻ nguồn lực chuyển đổi số, thực hiện các dự án số hóa và phát triển nguồn tài liệu số chuyên ngành; kết nối các doanh nghiệp Bưu chính trên địa bàn tỉnh với Thư viện tỉnh để phát triển các dịch vụ theo quy định và hỗ trợ cước phí thực hiện. Hỗ trợ, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cho thư viện số trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ khả năng ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch.

Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển, trao đổi, cung cấp, chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định bảo vệ sở hữu trí tuệ trên mạng để thúc đẩy chuyển đổi số ngành Thư viện.  Hỗ trợ, triển khai các nhiệm vụ khoa học liên quan tới các hoạt động thư viện và chuyển đổi số trong thư viện. 

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh: Xây dựng hệ thống thư viện số, liên thông, chia sẻ nguồn lực thông tin trong toàn hệ thống thư viện và đảm bảo các yếu tố đặc thù của đơn vị lực lượng vũ trang.

Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số ngành thư viện, chú trọng biểu dương, tôn vinh những trường hợp đạt nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số thư viện trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng thời bố trí kinh phí thực hiện theo quy định và phân cấp ngân sách; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án tại địa phương. Phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện tại địa bàn quản lý. Tăng cường huy động các nguồn lực, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia xã hội hóa các hoạt động thư viện. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ hằng năm, gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.